DOF hilser dialog om rødlisten velkommen

onsdag 24. august 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
DMU har indbudt til fornyet dialog om den nye danske fugle-rødliste, hvilket DOF ser frem til.
Christian Hjorth, formand for DOF, siger i den anledning: - Det er afgørende at der skabes størst mulig enighed og forståelse omkring rødlisten. Det har aldrig været meningen at beklikke DMU's motiver med den nye rødliste over truede, sårbare og næsten-truede fuglearter. Jeg beklager, at vores artikel har kunnet opfattes sådan.

Det, vi er optaget af, er de negative effekter det vil få for naturforvaltningen, hvis meget fåtallige eller sårbare arter ikke er opført på rødlisten. Dette gælder ikke mindst i en periode hvor en stor del af natur- og miljøforvaltningen flytter ud i de nye kommuner. Her er det afgørende at de mest sårbare arter får den opmærksomhed, som det giver at stå på den røde liste. Og vi mener i øvrigt at have solidt fagligt belæg for vores holdninger."

Når en art som Rød Glente er blevet rødlistet på globalt plan (læs her), så er det naturligvis et forvaltningsmæssigt problem hvis de danske myndigheder sidder med en helt ny rødliste, hvor den danske glentebestand på ca. 30 par anføres som helt uden for farezonen. Lignende betænkeligheder har DOF for de øvrige arter, som foreningen mener bør være på fuglerødlisten. Disse forhold ser DOF frem til at drøfte med DMU.

Læs DOF's artikel om rødlisten her.

Læs DMU's foreløbige svar på DOF's kritik her.