Ny rødliste hvidvasker truede fugle

fredag 12. august 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Miljøministeriets seneste rødliste over truede danske fugle er mangelfuld og giver et forskønnet billede af fuglelivet i Danmark, mener Dansk Ornitologisk Forening. Mindst 28 fuglearter er fejlplaceret, og det vil få negative konsekvenser for fuglebeskyttelsen i Danmark.
Danmark har fået en ny rødliste for fugle. Rødlisten skal vise, hvilke arter der er forsvundet som ynglefugle, eller som er i fare for at forsvinde i fremtiden, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler i naturforvaltningen.

Som noget nyt er det Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der er ansvarlig for udarbejdelsen, og i modsætning til den seneste rødliste fra 1997 har man denne gang anvendt de nye internationale IUCN-kriterier. Disse kriterier er oprindelig udarbejdet til rødlistning af fugle på verdensplan, men er på blandt andet svensk initiativ modificeret, så de kan anvendes til rødlistning på regionalt eller nationalt niveau.

”Det er fint, at Danmark nu anvender de internationale kriterier, men desværre har DMU bevidst undladt at bruge visse af kriterierne”, siger Knud N. Flensted, der er biolog og fredningskonsulent i Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Det har medført, at en række truede fuglearter nu havner i kategorien LC, dvs. blandt de arter, der slet ikke er truet. Det drejer sig om Atlingand, Stor Hornugle, Hvinand, Lille Flagspætte, Sortspætte, Lærkefalk, Trane, Havørn, Stor Tornskade, Savisanger, Hedelærke, Blåhals, Rød Glente, Plettet Rørvagtel, Pungmejse, Sortstrubet Bynkefugl, Dværgterne, Turteldue, Svaleklire, Slørugle. Yderligere er en række fåtallige, men dog regelmæssige danske ynglefugle slet ikke vurderet af DMU. Det drejer sig bl.a. om følgende: Pibeand, Blå Kærhøg, Sorthovedet Måge og Gulirisk. Hertil kommer adskillige arter, der er placeret i en for lav rødlistekategori, men dog trods alt er rødlistede. I alt er mindst 28 fuglearter fejlplaceret på den ny rødliste ifølge en opgørelse i foreningens medlemsblad Fugle og Natur.

”Det er påfaldende, at der mangler så mange arter på den danske rødliste, og at en række arter er nedkategoriseret. Det er usikkert, hvad der ligger bag denne ”hvidvaskning” af de truede danske ynglefugle, men det er særdeles uheldigt for de arter, der glider helt ud af rødlisten”, mener Knud N. Flensted.

”Der stilles nemlig en række særlige krav i den danske lovgivning til forvaltningen af de rødlistede arter. Når myndighederne fx skal udarbejde VVM-rapporter i forbindelse med nye anlægsopgaver, så skal der især tages hensyn til rødlistede arter. Når fx Stor Tornskade nu ikke længere er rødlistet, bliver der ikke længere taget de samme hensyn til denne art, på trods af at bestanden kun er på 20-25 par.

Det er planen, at den danske rødliste skal revideres minimum hvert femte år, men DOF må opfordre til, at der hurtigst muligt sker en justering af den foreliggende rødliste, så de alvorligste fejl rettes”.

Yderligere oplysninger: Knud N. Flensted, DOF 33 31 44 04 el. 21 24 22 75

Læs hele artiklen her.

Se rødlisten her.