Danske fugleområder af global betydning truet

fredag 26. februar 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vadehavet, Ringkøbing Fjord og Rønne Banke i Østersøen er med på listen over verdens mest truede vigtige fugleområder.
Jan Skriver
Alarmklokkerne lyder over tre danske internationalt betydningsfulde fugleområder, der har den tvivlsomme ære af at stå på den aktuelle liste over verdens mest truede såkaldte IBA’er – Important Bird Areas.

Vadehavet, Ringkøbing Fjord og Rønne Banke i Østersøen sydvest for Bornholm er blandt 422 fugleområder verden over, som aktuelt er truet af nedgang i deres fuglebestande.

Det fastslår fuglebeskyttelsesorganisationen BirdLife International, der står bag listen over de globalt truede lokaliteter. I alt er der i hele verden udpeget rundt regnet 12.000 Important Bird Areas, hvoraf Danmark huser 130.

- BirdLife Internationals liste stiller skarpt på de miljøproblemer, der truer fugleområder i 102 lande verden over. De truede fugleområder skal på dagsordenen, så der nationalt og internationalt kan blive gjort en målrettet indsats for at rette op på problemerne, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og leder af foreningens Caretakerprojekt.

Møller, dræning og rovdyr truer
Det truede område Rønne Banke ved Bornholm huser i vinterhalvåret store flokke af havdykænder, først og fremmest havlitter.

Antallet af vandfugle er dog gået dramatisk tilbage i området de senere årtier, og planer om større antal af havvindmøller skønnes at udgøre en ny trussel mod vandfuglene.

Også jagt præger ifølge opgørelsen fra BirdLife International trusselsbilledet på Rønne Banke, hvis danske del i modsætning til den tyske ikke er udpeget som fuglebeskyttelsesområde.

Vadehavet, der er delt i 9 forskellige Important Bird Areas, er truet som et internationalt vigtigt fugleområde primært på grund af opdyrkning og dræning af marskens enge, som får antallet af ynglende vadefugle til at falde faretruende.

Også et stigende antal ræve og mink truer mange af Vadehavets ynglefugle ligesom øgede forstyrrelser fra turist-aktiviteter så som windsurfing, kitesurfing og drageflyvning.

I rapporten fra BirdLife International påpeges det, at mange kystfuglekolonier i Vadehavsregionen bogstaveligt talt er presset ud på de yderste revler og banker, så det stigende antal højvander på grund af mere uroligt sommervejr er blevet en større og større trussel i området.

I Ringkøbing Fjord er farvandets store belastning med næringsstoffer, der øger algemængden og giver iltsvind og plantedød, den største trussel mod mængderne af fugle.

Pibeænder og knopsvaner og andre planteædende vandfugle går drastisk ned i antal, når deres planteføde forsvinder på grund af forureningen med kvælstof og fosfor.

Også Ringkøbings Fjord udsving i saltholdighed påvirker fuglelivet, påpeger BirdLife International. Og ligesom i Vadehavet udgør ræve og mink er trussel for sjældne ynglefugle som for eksempel skestork.

Find Caretaker-rapporten her

Lokalitetsopslagene til rapporten

Yderligere oplysninger:

Thomas Vikstrøm, biolog og leder af Caretakerprojektet i DOF
Tlf. 33 28 38 22

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00