Danmark dumper i fuglebeskyttelse

fredag 29. januar 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Halvdelen af de vigtigste danske fuglelokaliteter har det dårligt, viser en ny rapport fra Dansk Ornitologisk Forening, DOF. Værst ser det ud i det åbne land og ved kysterne og allerværst ved Vadehavet, mens lokaliteter i skovene har det bedre, skriver bladet Fugle og Natur.
Landets 130 vigtigste fuglelokaliteter er igennem mere end 10 år blevet overvåget af over 900 frivillige fugletællere i DOF’s såkaldte Caretakerprojekt.

Den afsluttende rapport om projektet er netop udkommet, og det er dyster læsning for naturvenner.

Utilfredsstillende tilstand
Meget groft sagt er tilstanden af de vigtigste fuglelokaliteter (IBA: Important Bird Area - se mere i faktaboks) overvejende tilfredsstillende i skov, ligeligt fordelt på tilfredsstillende og utilfredsstillende i ferske vådområder og overvejende utilfredsstillende i det åbne land, først og fremmest ved kysten.

Mht. offentligt versus privat ejerskab tegner der sig ikke noget tydeligt generelt billede af IBA’ernes tilstand.

Kun et ubetydeligt antal IBA’er er enten mindre alvorligt eller slet ikke truet. Den mest udbredte trussel mod lokaliteterne er forstyrrelse, og jagt er både direkte og indirekte langt den alvorligste forstyrrelse.

Det skyldes, at jagt gør fuglene sky, så også andre forstyrrelser bliver langt værre.

Jagten er dog heldigvis i de seneste årtier aftaget ganske betydeligt i vores vådområder.

Af andre udbredte trusler kan nævnes tilgroning, som er anført for 50-60 procent af alle lokaliteter. For ynglelokaliteterne er også rovdyr, især ræv og mink, anført for 50-60 procent af alle lokaliteter. For rastelokaliteterne er desuden stor tilførsel af næringsstoffer anført som en trussel mod over halvdelen af lokaliteterne.

De bedste og de dårligste
En sammenligning af de vigtigste fuglelokaliteter viser, at følgende seks lokaliteter har det bedste helhedsbillede:

• Lille Vildmose
• Østlige Vejler
• Ålvand Klithede & Førby Sø
• Stadil & Vest Stadil Fjorde
• Maribosøerne
• Skjern Å-dalen

Det er påfaldende, at tre af disse lokaliteter inden for de seneste 20 år har været genstand for nogle af landets hidtil mest omfattende naturgenopretningsprojekter.

Andre seks lokaliteter har til gengæld det dårligste helhedsbillede, nemlig følgende:

• Løgstør Bredning
• Horsens Fjord, Svanegrunden & Endelave
• Ribe Holme & enge ved Kongeåen
• Fanø
• Rømø
• Roskilde Fjord, Selsø Sø & Kattingesøerne

Her er det påfaldende, at tre af lokaliteterne ligger i Vadehavsområdet, som nok er den del af landet, hvor Danmark har de allerstørste internationale forpligtelser til at beskytte naturen.

Disse forpligtelser kan således ikke betragtes som opfyldt.

Find rapporten her

Lokalitetsopslagene til rapporten

Yderligere oplysninger
Biolog Thomas Vikstrøm, Dansk Ornitologisk Forening, leder af Caretakerprojektet 33283822.