Skestorken sætter rekord som dansk ynglefugl

mandag 1. juli 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Mens den hvide stork ikke får unger ud at flyve fra den danske natur i 2013, sprænger kystnaturens hvide ibis, skestorken, alle hidtidige rammer for arten her i landet. Mindst 154 par yngler på 7 lokaliteter i Jylland, og der er udsigt til et par hundrede flyvefærdige unger i løbet af sommeren
Jan Skriver
Frugtbarheden er på fri fod i den danske bestand af skestorke. Mindst 154 par yngler i år i Danmark, og størsteparten af dem vil få flere unger ud at flyve.

Fuglene er fordelt på 7 kolonier i Jylland, hvor tre kernelokaliteter hver især huser rundt regnet et halvt hundrede par.

På øen Høje Sande ved Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord er der talt 67 reder af skestorke. Mange af fuglene etablerede sig relativt tidligt på sæsonen, så de fleste af ungerne er nu flyveklare og vil snart kunne ses søge føde i flokke i Skjern Ådalen og på Tipperne i Ringkøbing Fjord.

På øen Langli i Ho Bugt i den nordlige del af Vadehavet er skestorkene derimod kommet sent i gang med deres ynglesæson.

Her er talt mindst 36 reder, men der kan sagtens være et halvt hundrede ynglepar på lokaliteten, oplyser Bjarne Slaikjær fra Naturstyrelsen, for fuglene er registreret på afstand.

I Limfjorden er der etableret en ny koloni på en ø, hvor der ikke tidligere har været ynglende skestorke. Den tæller 5-8 par, mens Danmarks ældste koloni i nyere tid består af 40-45 ynglepar i Nibe-Gjøl Bredning Vildtreservat.

Det var her i vildtreservatet, at skestorken i 1996 genindvandrede med blot 1 par efter at arten havde været fraværende som ynglefugl i den danske natur i tre årtier.

Da skestorkene ofte yngler i bevoksninger med tagrør, der skjuler fuglene, kan det være vanskeligt at sætte præcise tal på antallet af reder.

På øen Melsig i fuglereservatet Vejlerne har to par skestorke rede, og det samme gør sig gældende på en lokalitet i Mariager Fjords østlige del.
Djævløen i Vonåens udløb i Ringkøbing Fjord helt tæt på Ringkøbing by huser 2-4 par skestorke.

Selv om antallet af ynglende skestorke næppe nogensinde tidligere har været højere end netop nu i den danske natur, vil fremgangen for arten formentlig kunne fortsætte en tid endnu.

I den genskabte Filsø i Vestjylland holder flokke af skestorke til, og lokaliteten spås at kunne blive det næste nye yngleområde for skestorken i Danmark.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00