50 danske skestorke ringmærket med farveringe

mandag 1. juli 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ved at sætte små lette ”nummerplader” på de unge fugle kan man høste ny viden om skestorkenes overlevelse og valg af ruter og rastepladser på deres træk fra ynglepladserne i Vesteuropa til vinterkvartererne i Vestafrika
Jan Skriver
Et rekordstort antal på 50 unge skestorke fra verdens nordligste koloni, der yngler på en ø i Limfjorden, er blevet farveringmærket, så koderne på deres ringe ved hjælp af kikkert kan aflæses selv på lang afstand.

I løbet af juli vil årets flyvefærdige ungfugle forlade deres koloni og begynde første etape på et måske langt liv som trækfugle. I selskab med forældrefuglene vil de unge skestorke flyve til føderige vådområder primært i reservatet Vejlerne og sydpå langs Vestkysten og Vadehavet, hvor der nu er lagt op til aflæsninger af fuglenes ringe.

Hvad der videre vil ske på ruten, kan aflæsningerne af koderne på ringene være med til at afsløre.

- Det kan godt være, at den danske bestand af skestorke med sin håndfuld af kolonier og godt 150 par er beskeden i forhold til den hollandske på omkring 2.500 par, men det er vigtigt, at de danske skestorke er med i puljen af farveringmærkede fugle, fordi de er verdens nordligst ynglende. Det kan måske give os ny viden om artens spredning i takt med klimaændringerne, siger den hollandske skestorkeforsker Otto Overdijk, der koordinerer farveringmærkningen af skestorke i Europa.

Holland er artens vigtigste land i Europa, også hvad angår forskning. Siden 1982 er der under Otto Overdijks ledelse farveringmærket 9.100 unge hollandske skestorke, hvilket foreløbig har givet 130.000 genmeldinger og en nuanceret viden om fuglenes træk.

Nu kan danske skestorke i langt større grad end hidtil bidrage med genmeldinger fra fuglenes træk mellem Vesteuropa og vinterkvartererne i Vestafrika. Med dette års farveringmærkning er der stort set tale om en fordobling af puljen af farveringmærkede danske skestorke, siden artens genindvandring i 1996.

I alt er 138 skestorke farveringmærket i Danmark de senere år.

Hver af de unge skestorke har på deres venstre ben fået anbragt en farvet plastikring med en unik kode.

På højre ben har de unge skestorke desuden fået en klassisk ring af letmetal, hvorpå Zoologisk Museums adresse og et løbenummer står.
Ringmærkningen er et projekt under Zoologisk Museum og en del af det hollandsk ledede forskningsprojekt, der blandt andet har til formål at belyse, hvor stor en andel af unge skestorke, der overlever.

Det er også et overordnet formål at finde ud af, hvor de forskellige europæiske bestande af skestorke holder til efter deres yngletid, og hvor fuglene overvintrer. Man ved i dag meget om den hollandske bestand, men de østeuropæiske og centraleuropæiske skestorkes trækforhold kender man kun i begrænset omfang.

Otto Overdijk oplyser, at der i Europa yngler højst 7.000 par skestorke. Den hollandske skestorkeforsker koordinerer den internationale indsats for skestorken på vegne af EUROSITE, der er paraplyorganisation for 80 naturbeskyttelses-organisationer i 18 europæiske lande.

Skestorken er et symbol for mange af de vådområder, der hører til de mest truede naturtyper i verden.

Hvor skestorken lever og trives, er der i reglen garanti for en stor mangfoldighed af liv i området.

Årets farveringmærkning af de danske skestorke blev udført af ringmærkerne Carsten Schultz og Henrik Vang Christensen fra Thy.

Aflæsninger af farveringmærkede skestorke skal rapporteres til:

Ringmærkningscentralen,
Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15,
2100 København Ø.
Tlf. 35 32 10 29.
Email: ringing@snm.ku.dk