Havørneungen er ringmærket

fredag 14. juni 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Havørneungen i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) webcam-rede er blevet ringmærket som led i Zoologisk Museums havørnemærkningsprojekt, der skal give større viden om danske havørnes færden og levevis.
Marie Staun
Den 9. juni klatrede ringmærker Kim Skelmose de 15 meter op til havørnereden på Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på Sydlolland. Den 53 dage gamle havørneunge skulle måles, vejes og ringmærkes. Den uventede gæst puttede forsigtigt ørneungen i en kartoffelsæk og firede den ned på jorden, hvor det er lettere at håndtere de store fugle. Ungen, som viste sig at være en hun var i god stand og vejede 4700 g. Efter et kvarter var ungen sikkert tilbage i reden.

Besøget var nøje planlagt og blev udført så hurtigt som overhovedet muligt. Alt i alt tog besøget 70 minutter. Under mærkningen opholdt forældrefuglene sig i nærheden og kom tilbage for at fodre ungen et stykke tid efter, at ringmærkerne var væk.

Ringmærkningen blev udført af Zoologisk Museums erfarne ringmærkere Kim Skelmose og Lars Ulrich Rasmussen. Formålet med museets ringmærkning af havørne er at indsamle data om de danske ynglefugles spredningsforhold, stedtrofasthed, dødelighed, trækforhold, overvintringsforhold og udvekslingsgraden mellem regioner i Nordeuropa.

Denne viden vil bl.a. danne baggrund for en effektiv handlingsplan for havørnen i Danmark. Siden projektet begyndte i 2007, er der ringmærket 26 havørneunger i Danmark. Ringmærkningsprojektet udføres i tæt samarbejde med DOF.

Havørneungen forventes først at flyve fra reden om et par uger, når svingfjerene er vokset helt ud. Så det er stadig muligt at følge med i, hvordan det går med ungen via live-streamet på www.pandion.dof.dk.

Ringmærkede havørne i Danmark, har givet flere interessante genmeldinger:

En ringmærket havørn der opholdte sig det meste af sommeren 2011 ved Fuglsø Mose i Djursland, er aflæst flere gange. Det viste sig at fuglen var en unge fra Arreskov Sø på Fyn, hvor den blev ringmærket 17. juni 2008, godt 145 km fra Djursland.

En havørneunge som blev ringmærket 9. juni 2007 ved Arreskov Sø, Fyn, blev året efter fundet stærk forekommen på en mark ved Lövhult i det østlige Sverige. Inden da var fuglen observeret ved Tissø i Vestsjælland. I lige linje er der 430 kilometer mellem Arreskov sø og Lövhult. Den unge ørn døde dagen efter. Den præcise dødsårsag forlyder der ikke noget om fra det svenske, men det er et kendt fænomen, at et stort antal rovfugle dør i løbet af deres første leveår.

I sommeren 2010 blev ringen på den ene fugl i havørne parret på Nordfalster aflæst. Fuglen var ringmærket som unge 19. maj 2004 på øen Wustrow ved Rerik langs den tyske nordkyst. Der er blot 90 km mellem de to lokaliteter.
Finder man en død ringmærket fugl, skal man kontakte Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum. Man kan finde flere detaljer på hjemmesiden.

Havørnen indgår i DOF’s Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, som har til formål at stabilisere og øge bestanden af otte udvalgte arter. Arterne er kendetegnet ved at være afhængige af hjælp for at kunne klare sig og for at have relativt små og skrøbelige bestande samt at være truet eller genindvandre i Danmark.

Det er i forbindelse med Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, at DOF har sat et redekamera op ved hhv. havørne- og stor hornuglereden, som kan ses her på Pandion. Projektet blev påbegyndt i 2011 og er finansieret af Villum Fonden.

Læs mere om havørnen, Projekt Ørn og Projekt Fokuseret Fugleforvaltning under projekter på DOFs hjemmeside www.dof.dk.Kontaktpersoner:

Jesper Johannes Madsen
Forskningsassistent & projektkoordinator
Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum
Tlf. direkte: 3532 1097
jjmadsen@snm.ku.dk

Jørn Dyhrberg Larsen
Biolog, videnskabelig medarbejder
Dansk Ornitologisk Forening
Tlf. direkte: 3328 3824
E-mail: joern.larsen@dof.dk

Lennart Pedersen
Leder af Projekt Ørn
Dansk Ornitologisk Forening
Tlf. direkte: 4015 6620
E-mail: lennart@pedersen.mail.dk