DOF Storstrøm generalforsamling 2024

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Guldborgsund Kommune
LøRDAG 3. FEBRUAR 2024
 KL. 13:00 - 16:00
 Foredrag/møder

Vi indleder klokken 13-14 med et foredrag af Christian Hjort, DOF's tidligere formand. Christian har netop fået udgivet bogen Med DOF i et halvt århundrede. I bogen, der er på 352 sider, levendegør Christian DOF’s historie fra 1972-2023 og Vildtforvaltningsrådets historie i næsten 32 år. Den indeholder historier og viden, som kun de færreste kender. Deltagere i generalforsamlingen kan få bogen udleveret gratis!

 

Klokken 14-16 afholder vi selve generalforsamlingen.

Generalforsamling for DOF Storstrøm finder sted den 3. februar på Sakskøbing Vandrerhjem.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om lokalafdelingens virke
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab (i ulige år)
 8. Forslag fra medlemmerne. Opdateres tre uger inden generalforsamlingen med eventuelle forslag.
  Forslag fra bestyrelsen: DOF Storstrøm nedbringer sin formue, så den højst udgør fem gange det årlige tilskud fra DOF. Bestyrelsen bemyndiges til at give penge til vigtige aktiviteter i DOF. Det kan fx være forbedring af DOFbasen, driften af Ørneklubben eller aktiviter i lokalafdelingens område.
  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen

Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer.

Af de nuværende 8 bestyrelsesmedlemmer er 4 på valg. Tre har givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte og genopstiller: Jytte Fuglsang Nissen, Finn Jensen og René Christensen genopstiller. Bente Larsen genopstiller ikke. I stedet opstiller bestyrelsen Søren Højrup fra Maribo, som gerne vil være med i arbejdet.

Den nuværende suppleanter Michael Thelander, Birgitte Norby og Steen Knarberg genopstiller.

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at den nuværende revisor Margrete Wiberg fortsætter.

Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab

Der er valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab i ulige år og dermed ikke i 2024.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

Der serveres kaffe/te og kage.

TILMELDING 

Tilmelding er nødvendig bl.a. af hensyn til foredraget. Tilmelding foregår til Jytte Fuglsang Nissen

 jyttefuglsangnissen@gmail.com .KONTAKT Jytte Fuglsang Nissen, 71 78 14 57

MØDESTED 

Sakskøbing Sportscenter Danhostel Sakskøbing, P Hansens Vej 15, 4990 Sakskøbing.