Vadefugle ved Kongeåens udløb

DOF Sydvestjylland, Niels Knudsen, Esbjerg Kommune
ONSDAG 16. AUGUST 2023
 KL. 13:00
 Fugletur/Offentlig tur

I august er vadefugletrækket mod syd intenst, og Vadehavet er et af de vigtigste rasteområder for fuglene. Vadehavet er stort, og det kan være svært at se fuglene på tæt hold. Skal fuglene derfor ses i en rimelig afstand kan tidevandet være en god hjælp. Vi mødes ved stigende vand, ved Kongeåslusen og håber på godt vejr. Der vil være gode muligheder for at se en del forskellige vadefugle.

TILMELDING 

Niels Knudsen, nk@esenet.dk, tlf. 4095 1537TURLEDER Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

MØDESTED 

Ved KongeslusenTURRAPPORT

Kongeåen og Sneum sluse

En lille gruppe på 8 deltagere + turleder mødtes ved Kongeåslusen lidt over middag, onsdag. Op til mødetidspunktet var der bl.a. set havørn, hedehøg og rørhøg i baglandet.

Målet var primært vadefugle, og dem skulle vi opleve på stigende vand. At stå strategiske steder langs vadehavet og vente på tidevandet, kan være en rigtig flot oplevelse. Specielt i august hvor udbuddet af vadefugle er stort.

Vi gik ud på forlandet til udløbet af Kongeåen. Her stillede vi os udstyrret med kikkerter og teleskoper, og mens vadet steg, kom fuglene tættere og tættere på. Det blev til en bred vifte af observerede vadefuglearter. Den talrigeste art var almindelig ryle, hvoraf mange var i flot sommerdragt. Derudover sås lille kobbersneppe, stor regnspove, vibe, hjejle, strandhjejle, dobbeltbekkasin, islandsk ryle, strandskade, rødben, hvid- og sortklire. Scenariet fortsatte indtil en almindelig kjove fik jaget de mange vadefugle op og disse fortrak længere nordpå. Af andre observationer fra Kongeåen skal nævnes knopsvane 85, skarv 20, gravand 110, spidsand 5, grågås 15 og på forlandet gul vipstjert 2-4, tornirisk 5, rørhøg 4-5, tårnfalk 4-5.

Herefter tog vi til Sneum Engsø og forland. I søen var der ikke meget at se men skeand 1, gravand 1, gråand 8, havterne 1 juv. og så skestork ca. 90-100. De sidstnævnte stod på østsiden af søen og kunne fint ses fra motortrafikvejen. Der var også en del vade- og andefugle samme sted, men grundet modlys svære at bestemme. Inden havde vi observeret på forlandet ud for slusen, og her kunne vadefuglelisten suppleres med lille regnspove og stenvender. Derudover en pæn flok rastende gravænder 60-80. Samtidig passerede to havørne vestover, hvilket gav lidt midlertidig uro.

Med skestorkene som sidste obs. sluttede turen.