Mandø - NY DATO

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
MANDAG 2. MAJ 2022
 KL. 07:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

NY DATO 2. MAJ! (oprindeligt annonceret til 1. maj)

Forårstrækket er nu på sit højeste, samtidig med at de lokale fugle har gang i yngleaktiviteterne, bl. a. Stor Kobbersneppes imponerende parringsflugt.

Udover at se på fugle, bliver der lejlighed til at deltage i en ynglefugletælling, og se, hvordan fugletællingerne i Vadehavet foregår i praksis.
Efter et kort oplæg om ynglefugletællinger, får de deltagere, der har lyst, lejlighed til selv prøve metoden af.
Efterfølgende kigger vi på resultaterne og tager en snak omkring ynglefugletællinger. 

TILMELDING 

senest 29. april kl. 18 til Niels Knudsen, T: 4095 1537, M: nk@esenet.dkTURLEDER Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk) og Per Fabricius, ()

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

MØDESTED 

Vadehavscentret, Okholmvej 5, 6760 RibeGPS 55.296, 8.67016
SE STORT KORT

TURRAPPORT

 

Mandø er fuglemæssigt en spændende ø. Her i april/maj kan der på gode dage (ved Ø-SØ vinde) opleves et fint forårstræk. Vejret var i dag flot, men vinden var ikke helt med os. Derimod opvejer mængden af raste- og ynglefugle klart de manglende trækfugle.
  
15 morgenfriske deltagere mødtes ved Vadehavscenteret i Vester Vedsted, hvor bl.a. bomlærke, tornsanger og landsvale underholdt gruppen inden videre afgang til Mandø. 

Når man agter at tage til Mandø, er det meget vigtigt at kende tidevandet. Ved højvande er Låningsvejen oversvømmet og det er ikke muligt at køre over. En god tommelfingerregel er, at man ikke kører på Låningsvejen 3 timer før og 3 timer efter højvande. Kørslen til Mandø foregik i egne biler, og undervejs sås et pænt udvalg af især vadefugle fordelt på flg. hvidklire, rødben, stenvender, strandskade, islandsk ryle, lille kobbersneppe, klyde, stor-  og lille regnspove. Mange af fuglene kunne nydes på tæt hold.

På Mandø gjorde vi første stop ved Statsarealet, som er beliggende i den NØ del af Mandø. Her kunne vi supplere artslisten med nye arter. To havørne fik flere flokke af bramgås, mørkbuget knortegås og grågås op at flyve. Et par rørhøge deltog aktivt i jageriet. Af nye vadefuglearter sås mudderklire, hjejle, vibe, svaleklire, brushane og stor kobbersneppe. Turen fortsatte til den nordlige klæggrav på Statsarealet. Undervejs sås et pænt udvalg af ænder – skeand, gråand, troldand, knarand, pibeand og gravand.

Ved bydiget i nord lod vi tre biler stå. Deltagerne deltes i to grupper, og den ene gruppe fortsatte til fods langs bydiget mod syd. Den anden gruppe kørte i den sidste bil til bydiget i syd, hvor bilen blev parkeret, hvorefter gruppen fortsatte til fods mod nord. Ca. halvvejs mødtes de to grupper og kunne udveksle observationer. Langs bydiget blev der bl.a. set/hørt sivsanger, tornirisk, blåhals (min. 3 ynglepar), ringdrossel (4), sjagger, misteldrossel, ravn (4), rørhøg, hjejle og stor kobbersneppe. 

Alle deltagerne samledes hvor bydiget og havdiget støder sammen i syd. Det var omkring middag og her blev mad og drikkevarer så indtaget, mens havørn, rørhøg, lille kobbersneppe, hjejler, mørkbuget knortegås m.m. lavede opvisning på de sydvendte vader, alt imens det danske luftvåben trænede med F16 jagere i Juvre på Rømø.

Efter frokostpausen fortsatte vi til den sydvestlige nedkørsel, hvorfra bykogens klæggrave kunne overskues. I klæggravene sås bl.a. grågås med gæslinger, spidsand, pibeand, troldand og knarand, alt imens de store kobbersneppes kald konstant kunne høres. En dag med mange flotte fugleoplevelser sluttede hermed, og vi returnerede til fastlandet. 

/Niels Knudsen