Nørresø og Saltvandssøen

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
LøRDAG 21. AUGUST 2021
 KL. 07:00
 Fugletur/Begyndertur/Heldagstur/Turrapport

Marsk og Vadehav omkring Tønder rummer masser af fugle her i slutningen af august, hvor vadefuglene for længst er kommet retur fra ynglepladserne i arktis, og hvor småfugle, rovfugle og andre er begyndt at trække mod syd fra Skandinavien.

TILMELDING 

senest 20. august kl. 18 til Kim MogensenTURLEDER Kim Mogensen, 4059 2244 (kim.mogensen@mvb.net) og Per Fabricius, ()

KONTAKT Kim Mogensen, 4059 2244 (kim.mogensen@mvb.net)

MØDESTED 

P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22, 6760 RibeGPS 55.3408, 8.77366
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Syv morgenfriske doffere deltog i turen til Tønderegnen.
Vejret var med os, lunt og vindstille, overskyet fra morgenstunden, men solskin op ad dagen.
Allerede undervejs sydpå var der fugle at se, da fem overflyvende Traner viste sig.

Vi lagde ud ved Nørresø, hvor vi opdagede, at søen nu er under kraftig tilgroning med tagrør og andre planter. Det betød, at vi ikke så mange fugle. De svømmefugle, der måtte være, var skjult i vegetationen.
Allerede ved ankomsten var en enkelt dog så heldig at se en Isfugl komme strygende hen over kanalen. Lige efter at vi var kommet op på diget, dykkede en Rovterne med et plask nede i den vestlige ende af søen, inden den forsvandt vestpå.
Det var generelt småt med fugle, men vi så dog bl. a. en ung Sortterne, et par Rørhøge, to Ravne og vel en halv snes Sølvhejrer. Svømmefugle så vi som sagt ikke mange af, men det blev dog til både Skeand og Blishøne. Ind i mellem tonsede 4-6 Dobbeltbekkasiner omkring, mens en Vandrikse kortvarigt gav lyd fra sig.

Turen gik nu videre til pumpestationen ved Aventofter Landstrasse, hvor vi tog et kig ud over Rudbøl Sø. Her var der bl.a. tre Rørhøge (to hanner og en hun/ungfugl), som vi fik set flot.

Videre gik det mod Saltvandssøen med et kort stop ved østsiden af Rickelsbüller Koog (Westerdeich), hvor der dog ikke var meget at se, da engene var helt tørlagte og uden sjapvand. På vejen dertil så vi foruden Rørhøge og Tårnfalke en enkelt Spurvehøg.

Vi var ved det fremskudte dige ved lav vandstand, så der var ikke så mange vadere inde. Vi fik dog set en del arter: Vibe, Hjejle, Strandhjejle, Stor Præstekrave, Strandskade, Klyde, Storspove, Lille Kobbersneppe, Rødben, Hvidklire, Alm. Ryle, Islandsk do., Dobbeltbekkasin. De fleste fouragerede på vaderne, men også nogle i Saltvandssøen. To unge Havørne rastede på vaden. Ved digefoden fouragerede Tornirisker og en Gul Vipstjert.
Bag diget i Rickelsbüller Koog fouragerede 4-5 Sortterner, både adulte og ungfugle.
Der var set Stylteløber i området dagen før. Den var vi naturligvis meget opmærksomme på, men vi så ikke noget til den.

Næste stop var klæggravene østligst i Margrethekog. Her rastede en gammel Havørn, men ellers ikke meget at skrive hjem om. Vi nød her vore madpakker i strålende sol.

Vi sluttede af ved Vidåslusen, hvor 40 – 50 Skestorke rastede i ferskvandssøen. Her mærkede vi den stigende vandstand, idet vaderne trak mod højvandsrastepladserne. Der var et decideret sydgående træk hen over åmundingen af primært Hjejler, Rødben og Alm. Ryler, men også andre vadere.
To Dværgterner fouragerede ved åmundingen, så vi kom op på fem ternearter.
Under hele turen var der Mursejlere og alle tre Svalearter i luften.

Ved Vidåslusen sluttede turen, og vi satte kursen hjemover efter en tur, hvor vi gang på gang konstaterede, at der var meget få fugle, men det samlede resultat var alligevel udmærket.

Foto af Sølvhejre: Lars Knudsen

Tekst og øvrige fotos: Søren Peder Nielsen