Generalforsamling i Kalvehave

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Vordingborg Kommune
LøRDAG 22. FEBRUAR 2020
 KL. 13:00 - 15:00
 Foredrag/møder

Vi prøver af holde generalforsamlingen et nyt sted i år, menlig i Kalvehave.

Først gennemføres selve generalforsamlingen. Bagefter kommer repræsentanter fra forskellige grupper af frivillige og fortæller om deres arbejde, fx fra Fugleværnsfondens reservater, fra Stor Skalleslugergruppen, hvad laver en kommunerepræsentant osv.

Inden generalforsamlingen vil der blive mulighed for at komme med på en tur rund i Kalvehave Havn og op langs kysten. Se separat opslag om turen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF`s repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen

Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer.

Følgende personer er på valg og genopstiller for en toårig periode: Henrik Dahl og Jytte Fuglsang Nissen.

Michael Thelander opstiller som suppleant.

Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab

Der er valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab i ulige år og dermed ikke i 2020.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

Der serveres kaffe, te og lidt kage til generalforsamlingen.

KONTAKT Bo Kayser, 51346278 (bo.kayser@gmail.com)

MØDESTED 

"Den Gule Stald". Kalvehave Havnevej 51, 4771 Kalvehave.