Sølvhejren sætter rekord

mandag 7. november 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For få uger siden blev den formentlig største flok af sølvhejrer i Danmark set i reservatet Tryggelev Nor på Langeland. Et dusin af de hvide hejrer blev observeret efter et rykind, der i løbet af efteråret har givet observationer af sølvhejrer mange steder i danske vådområder. Den spektakulære hejre er i stor fremgang, og det spås, at den snart vil blive ny dansk ynglefugl, oplyser DOF.
Jan Skriver
Danmarks formentlig største forekomst af sølvhejrer blev forleden observeret i Fugleværnsfondens reservat Tryggelev Nor på Langeland.

Et dusin af de lysende hvide fugle blev set som en foreløbig kulmination på et år med rekord mange sølvhejrer.

- Her i første del af november er der indtastet rundt regnet 850 observationer af sølvhejrer i 2011 i DOFbasen, som er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over fugleobservationer fra hele landet. Så mange forskellige fugle har der dog ikke været i landet, for der er gengangere i det indtastede materiale, men der er næppe tvivl om, at vi aldrig tidligere har haft besøg af så mange sølvhejrer i Danmark, som det er tilfældet i år, siger Timme Nyegaard, der er biolog i DOF.

For bare 100 år siden balancerede sølvhejren på randen af udryddelse i Europa, da denne ædle, hvide hejre overalt blev efterstræbt på grund af sine dekorative fjer.

Ædelhejrernes lange fjer blev blandt andet brugt som pynt på damehatte. Men moden skiftede, og sølvhejren blev fredet, og så var der redt op til fremgang.

Mange steder i Østeuropa og i flere lande omkring Middelhavet er ynglebestanden af sølvhejrer vokset markant de senere årtier. Nu yngler den hvide hejre, der er ligeså stor som vores hjemlige gråblå fiskehejre, så nordligt som i Letland.

- Der sker vist ikke noget ved at spå sølvhejren som en af Danmarks næste nye ynglefugle. Den hvide hejre er ikke koloniruger i så udpræget grad som fiskehejren. Den kan godt slå sig ned og yngle i et område med et enkelt par. Og så kan den yngle på jorden, bare lokaliteten er fri for rovdyr, siger Timme Nyegaard.

Store fuglelokaliteter som Tipperne, Vejlerne, Vestamager, Saltholm og Vadehavsområdet er realistiske bud på stedet for Danmarks første ynglefund af sølvhejre, mener biologen.

Sølvhejren yngler i Holland, hvor bestanden nærmer sig 200 ynglepar. Arten er også i fremgang som ynglefugl i Polen, Ungarn og Østrig, der er nogle af de hvide hejrers nærmeste yngleområder set fra en dansk synsvinkel.

I Europa har sølvhejren størst fremgang i Holland, Østrig, Ungarn, Rumænien og Ukraine.

I Østrig blev bestanden i 2002 skønnet til at være på op imod 720 par, mens den i Ungarn var op imod 3.000 par. Rumænien husede skønsmæssigt op imod 1.100 par sølvhejrer i 2002, mens der i 2000 gættes at have været 7.300 par i Ukraine.

I lande som Rumænien blev de hvide hejrer ligesom mange andre større fiskeædende fugle voldsomt efterstræbt helt frem til slutningen af 1980’erne.

Nu da efterstræbelsen stort set er hørt op, har bestandene af de fiskende hejrer kvitteret med fremgang i de fleste lande i vores del af verden. Kun i Tyrkiet er der noteret aktuel tilbagegang for sølvhejren.

De senere år er der observeret sølvhejrer på rundt regnet hundrede lokaliteter i Danmark. Tendensen for observationer af sølvhejrer her i landet bevæger sig ikke alene i retning af et større antal fugle på et stigende antal lokaliteter jævnt fordelt i landskabet.

Den går også i retning af, at flere og flere sølvhejrer bliver på vores breddegrader om vinteren, hvis der altså ikke er store mængder sne og hård frost, som det har været tilfældet de seneste to hårde vintre.

I den milde vinter 2007/2008 blev der set adskillige sølvhejrer flere steder i Danmark.

Og i Polen blev der i januar 2007 talt flere end 400 sølvhejrer. Denne vinterforekomst er med til at fortælle om en fugl, der måske er ved at blive helårsbeboer i naturen mod nord.

Også i Holland holder et stigende antal sølvhejrer vinter. I det flade land med vadehav, marsk og laguner er der de senere år talt flere end 5.000 ikke-ynglende sølvhejrer, og nogle af dem bliver i de nordvesteuropæiske vådområder hele året.

Yderligere oplysninger:

Timme Nyegaard, biolog, Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tlf. 33 28 38 00.
Tlf. 33 28 38 23 (direkte).