Ugens fuglested: Monnet, Fyn

tirsdag 19. juli 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Selv uden fugle ville Monnet være et besøg værd på grund af dens særprægede natur. Men under en tur på strandengen i sensommeren oplever man svaner, gæs, ænder, terner, måger, vadefugle, lærker og engpibere.
Joy Klein
Monnet, der ligger på den sydligste spids af Tåsinge, er en af Østdanmarks flotteste strandenge. Den er helt flad og gennemskåret af mange loer (tidevandsrender), med kun ét punkt, der rager op, nemlig den 8m høj Vårø Knude. Vårø Knude var en gang en af de mange holme i Det sydfynske Øhav, men med tiden blev det lavvandede område mellem kysten og holmen fyldt op med ler og slik og vegetationen tog fat. Engen er botanisk set en af Fyns vigtigste strandengslokaliteter, med flere sjældne planter. Om sensommeren ses mange steder på engen de flotte, lillafarvede blomster af tætblomstret hindebæger. Engen er præget af de tusindvis af tuer af gul engmyre, der ligner græsklædte mulvarpeskud.

Flere vadefuglearter yngler på Monnet, bl.a. strandskade, stor præstekrave, vibe og rødben. Sanglærke og engpiber yngler på engen, og stormmåge, havterne og dværgterne har reder på småodderne udenfor kysten. I Vårø Knude er der en lille digesvalekoloni. Tårnfalk og musvåge ses hele året rundt og om sommeren er rørhøg en regelmæssig gæst.

For at beskytte ynglefuglene er der færdselsrestriktioner i perioden 15. marts – 1. juli, men udenfor dette tidsrum må man færdes overalt langs kysten og på strandengen. Fra leddet ind til Monnet går en sti til venstre for et lille gult røgterhus og hen til et fugleskjul bag stendiget i Monnets østlige ende. Herfra er der en god udsigt over det flade land og vaderne ud mod Langodde mod syd samt over resten af Monnet mod vest. Fra skjulet kan man følge kysten ud til Vårø Knude. Hele vejen ser man ud over Øhavet og de mange rastende fugle.

Hvis man kommer her i sensommer kan man se knopsvaner, grågæs, gravænder, ederfugle og toppede skalleslugere. Af vadefugle ses hjejle, vibe og almindelig ryle, og enkelte strandhjejle, lille kobbersneppe, hvidklire og mudderlire. Storspove ses her hele året rundt. I september/oktober dukker pibeænder, krikænder og spidsænder op.

For at komme til Monnet kan man køre fra Svendborg ad rute 9 sydpå mod Rudkøbing. Knap 2km syd for Bregninge på Tåsinge kører man mod Skovballe. Herfra følger man en mindre vej – Skovballevej – til en P-plads ca. 7km østpå. Her finder man en informationstavle. Fra P-pladsen går en markvej hen til leddet og det lille røgterhus.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Monnet i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området.


For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.