Skestorke ædt af ræve og druknet af højvande

onsdag 13. juli 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ynglesæsonen 2011 har været en broget affære for Danmarks bestand af sjældne skestorke, der er verdens nordligste. Ræve har ødelagt sæsonen for de to ældste kolonier, mens tre nye ynglelokaliteter i år huser tilsammen et halvt hundrede par ynglende skestorke, oplyser DOF.
Jan Skriver
Ynglesæsonen 2011 har groft sagt været både himmel og helvede for de danske skestorke.

Kun et halvt hundrede par fordelt på fire lokaliteter får unger på vingerne ud af en bestand, der i foråret tegnede til at sætte rekord og tangere 100 ynglepar.

Ræve og højvande har denne sommer spoleret frugtbarheden for omkring halvdelen af den danske bestand af skestorke.

Og meget tyder på, at rovdyrene har fået skestorke til at flakke om i fjordlandskaberne for at finde rævesikre småøer.

Danmarks hidtil største koloni af skestorke på Høje Sande ved Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord, der i ynglesæsonen 2010 talte 43 par, som fik op imod 80 unger på vingerne, blev i foråret rømmet på grund af ræv. Derpå var fuglene tvunget til at lede efter nye yngleøer.

Naturstyrelsen Blåvandshuk gennemførte i foråret ellers en ræveregulering på Høje Sande, men det lykkedes kun at regulere en rævehvalp.

I Limfjorden har Danmarks ældste koloni på 33 par skestorke intet fået ud af sæsonen 2011, da alle æg og unger i løbet af forsommeren blev ædt af rovdyr. Det er andet år i træk, at denne ellers frugtbare koloni får en gold sæson.

På øen Langli i Vadehavet regulerede Naturstyrelsen Blåvandshuk i slutningen af april en ræv med fem hvalpe, hvilket reddede alle skestorkene og øens øvrige kolonirugende fugle.

Men så skyllede et højvande i juni ind over nogle af de lavtliggende sydlige dele af øen, og det var lige ved at oversvømme samtlige 42 skestorkereder. Kun omkring halvdelen gik dog tabt.

20-25 par skestorke har klaret skærene på Langli, og de vil formentlig få godt 50 unger ud at flyve fra øen i Ho Bugt.

Kollapset i kolonien på Høje Sande førte formentlig til, at husvilde skestorke fra øen ved Skjern Å’s udløb begav sig nordpå og for første gang nogensinde etablerede en koloni på Djævlø ved Vonåens udløb i Ringkøbing Fjord helt tæt på Ringkøbing.

Trods lokalitetens bynære beliggenhed og en sejlrute meget tæt på skestorkene, har de hvide fugle fået mindst 27 unger på øen.

Også Mariager Fjord har fået en bynær ynglelokalitet for skestorke, da tre par har etableret sig på den kunstige Muddermarens Ø, hvor facit er fire flyvedygtige unger.

Og så er den legendariske fugleø Melsig i Arup Vejle i Vejlerne på ny blevet hjemsted for ynglende skestorke. Otte par yngler i år på Melsig, hvor et par i 1996 senest forsøgte at yngle.

- Skestorkens ynglesæson 2011 er endnu engang med til at understrege, hvor altafgørende det er at sikre kolonirugende kystfugle yngleøer, der er helt fri for ræve, mink og mårhunde, siger Timme Nyegaard, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Kolonirugende fugle som skestorke, terner og måger er i disse år sammen med flere arter af vadefugle meget pressede på grund af menneskelige aktiviteter og øgede rekreative interesser i kystnaturen. Da mange af tidligere tiders kystnære, våde enge er blevet dyrket op til skade for fuglelivet, har holme og småøer fået stigende betydning som ynglepladser for kystfuglene. Derfor er det blevet ekstra vigtigt at holde disse lokaliteter fri for rovdyr, siger biologen i DOF.

Det er særligt efter hårde vintre med is på fjordene, der giver problemer med rovdyr på småøerne. Isen giver rovdyrene mulighed for at vandre ud til holmene og øerne, og hvis ikke de når tilbage til fastlandet, inden isen bryder op, strander de som ubudne og ekstremt skadelige gæster i fuglekolonierne.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00

Timme Nyegaard, biolog DOF,
tlf. 33 28 38 23.