Værnengenes natur truet af oppløjning og gylle

onsdag 1. juni 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Landmænd pløjer store arealer i det fredede område Værnengene ved Ringkøbing Fjord, der huser vigtige bestande af truede engfugle som brushøns, engryler og store kobbersnepper. Ringkøbing-Skjern Kommune svigter sit ansvar, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
Værnengene umiddelbart syd for Danmarks ældste fuglereservat, Tipperne, i den sydlige del af Ringkøbing Fjord, er af EU udlagt som et Natura 2000-område, hvilket betyder, at Danmark som nation er forpligtet til at passe særligt godt på naturværdierne.

Desuden er Værnengene fredet, og de vidtstrakte kreaturgræssede enge er hjemsted for nogle af Danmarks sidste bestande af brushøns, engryler og store kobbersnepper, som den statslige Naturstyrelse har lavet en national handlingsplan for at redde.

Alligevel har landmænd de seneste måneder pløjet arealer op på Værnengene og gødet de fuglerige ferske enge med gylle. Derpå er der sået kulturgræsser i engområderne til skade for den biodiversitet, som miljøminister Karen Ellemann (V) anser som sin allervigtigste opgave at beskytte som minister.

- Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes ansvar at sikre Natura 2000-områder som Værnengene imod betydelige forringelser for fuglelivet. Det vi oplever aktuelt på Værnengene, er en meget alvorlig trussel mod områdets naturværdier, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Kommunen har pligt til straks at gribe ind, når der foregår alvorlige ødelæggelser af fuglenes levesteder. Det fremgår af naturbeskyttelseslovens paragraf 19 b-f. I forbindelse med den seneste revision af fredningen i 2003 argumenterede DOF kraftigt for, at al opdyrkning, omlægning og gødskning af de fuglerige Værnengene skulle forhindres, men på møder bedyrede kommunen, at området var tilfredsstillende sikret med frivillige aftaler med landmændene, og at den ville gribe ind og sikre området på anden vis, hvis driften blev ændret med risiko for skader på natur og fugleliv. Det stolede Naturklagenævnet desværre på, da man på den måde kunne begrænse fredningserstatningerne, siger DOF’s formand, der finder det dybt fortvivlende, at kommunen nu blot sidder med hænderne i skødet, mens engfuglenes levesteder bliver pløjet op.

Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune ikke kan sikre naturområderne ved frivillige aftaler med ejerne, så bør kommunen, Miljøministeriet eller i sidste ende Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejse en ny fredningssag for Værnengene, mener DOF.

Værnengene, der er privatejet, blev første gang fredet i 1977, men i 2003 blev fredningen revideret. Som et led i den ny fredning blev Værnengene af hensyn til landbruget taget ud af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, der normalt beskytter ferske enge som levesteder for blandt
andet engfugle.

I stedet blev der lavet frivillige såkaldte MVJ-aftaler med landmændene, der ifølge disse aftaler skulle drive områderne miljøvenligt med tanke på engens ynglefugle. Men nu er disse aftaler udløbet, og så pløjer og gøder flere og flere landmænd engaraler, som ikke har været omlagt i årtier. Derpå bliver der sået kulturgræsser, der er ensbetydende med monokultur og ensidighed. DOF har fået oplyst, at der er sået korn visse steder på de oppløjede engarealer.

Hvis man sammenholder oplysningerne på Danmarks Miljøportal med virkeligheden i marken, kan man se, at der de senere år er pløjet og opdyrket knap en kvadratkilometer af Værnengene.
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har også fået oplyst, at Storelo, der leder overskydende vand fra Værnengene ud i Nymindestrømmen, er blevet uddybet i en grad, så det strider imod fredningen.

En for dyb Storelo afvander reelt engene, og medfører dermed en direkte trussel med brushøns, engryler og store kobbersnepper, der netop har brug for fugtige engområder.

Der er ydermere de senere år konstateret for tidligt høslæt på arealer på Værnengene i dagene omkring Sankt Hans, hvor de store kobbersnepper har unger. Det betyder, at vadefugleungerne risikerer at ende deres dage i slåmaskinerne.

Ifølge fredningen må der tidligst slås hø på engene efter 1. juli.

Det stigende antal trusler mod Værnengenes natur- og fugleværdier viser, at den nuværende beskyttelse skal forbedres. En ny fredning er et oplagt redskab, fastslår DOF.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.
Knud Flensted, biolog, 33 28 38 33 (direkte) – 21 24 22 75.


Egon Østergaard, formand i DOF.
Tlf. 97 47 62 10 – 31 16 20 30.

Lars Holm Hansen,
Formand DOF-Vestjylland.
Tlf. 97 38 44 24.