Fuglekolonier brudt sammen på grund af ræve

onsdag 11. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En af Danmarks bedste ynglelokaliteter for kystfugle, Vigelsø i Odense Fjord, har dette forår været så præget af ræve, at tusindtallige bestande af ynglefugle stort set ikke vil få unger på vingerne. Naturstyrelsen vil nu etablere flere kunstige rævegrave på øen, så det i fremtiden kan blive lettere at regulere uønskede ræve og dermed redde ynglende terner, måger og ederfugle, oplyser DOF.
Jan Skriver
3.000 par hættemåger er væk, og en af Danmarks største kolonier af sjældne splitterner har forladt øen. Hverken havterner eller dværgterner får unger i år, og en bestand på op imod 1.000 par ederfugle er blevet til kun cirka 70 par, som vil lykkes med deres yngel.

Sådan lyder det dystre facit af forårets ynglefugletælling på en af Danmarks normalt mest frugtbare øer for kystfugle, Vigelsø i Odense Fjord.

- Der er tale om det tavse forår netop nu, for en rævefamilie har haft sin gang i alle øens fuglekolonier. Jeg har hvert forår i cirka 20 år talt ynglefugle på Vigelsø og jeg mindes ikke at have set så få ynglepar på øen som i år, siger ornitologen Kurt Due Johansen, der er en af caretakerne for Odense Fjord i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Det vil sige, at han på vegne af DOF holder et særligt vågent øje med fjordens fugleværdier, og rapporterer til naturmyndighederne, hvis noget er galt.

- I Natura 2000-planen for Odense Fjord, der netop har været til høring, er Vigelsø højt profileret som et værdifuldt ynglested for splitternen og havternen, der begge er beskyttet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. På den baggrund er det ekstra vigtigt, at myndighederne gør noget ved problematikken med rævene. Vi ved af bitter erfaring, at ræve på holme og småøer med kolonirugende kystfugle er uforenelige størrelser. Rovdyrene ødelægger ganske enkelt fuglenes ynglesæson. Derfor er det vigtigt, at Naturstyrelsen hvert år, så snart isen er brudt op efter vinteren, tjekker alle øer for ræve, og hvis der er rovdyr på lokaliteten, må de reguleres så hurtigt som muligt, siger Kurt Due Johansen.

Det er næsten altid efter hårde vintre med is på fjordene, at rævene optræder på ynglefugleøerne. Rovdyrene kan under uheldige omstændigheder strande på øerne, når isen smelter og bryder op om foråret.

Naturstyrelsen Fyn tog straks på Vigelsø for at tjekke rævesituationen, da styrelsen for få dage siden fik meldingen om dette forårs tavse fuglekolonier. Og en tæve med tre hvalpe blev skudt på øen.

- Foråret er faldet pokkers uheldigt ud, for vi lavede et rævetjek på Vigelsø 16. januar, hvor vi skød en ræv. Efter den regulering var vi ret sikre på, at der ikke var flere rovdyr på øen, men en drægtig tæve må være kommet over isen senere på vinteren, siger Søren Kirk Strandgaard, der er skovrider hos Naturstyrelsen Fyn.

- Det er klart, at vi vil bestræbe os på at forhindre rævenes tilstedeværelse på øen, der er forbeholdt de store fuglekolonier. Vi vil nu etablere ekstra kunstgrave til ræve, så vi får tre grave på øen. Disse kunstige rævegrave vil betyde, at vi har bedre styr på rævene, fordi vi så ved, hvor de er, så vi i marts før fuglenes yngletid kan regulere rovdyrene og dermed redde ynglesæsonen for terner, måger og ederfugle, siger Søren Kirk Strandgaard.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00

Kurt Due Johansen.
Tlf. 66 10 01 40
Mobil: 23 68 86 92