Forsvarets naturpolitik – en fuldtræffer

mandag 9. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Forsvaret har vedtaget en ny visionær naturpolitik, som på flere områder giver Miljøministeriet baghjul. Det skriver Fugle og Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening.
Fugle og Natur
”Forsvarets nye naturpolitik sætter nye standarder for statslig naturforvaltning, og der er virkelig grund til at kippe med splitflaget på naturens vegne. Forsvarets naturpolitik sætter klare mål for biodiversiteten, udstikker visionære sigtelinjer og viser viljen til handling”, siger Egon Østergaard, der er formand i Dansk Ornitologisk Forening.

Det danske forsvar ejer en lang række skyde- og øvelsesterræner, hvor danske soldater trænes i militære aktiviteter, men disse terræner rummer også en spændende og unik natur med truede og sjældne arter.

Ingen skovfældning i yngletiden
For skovene skal det især fremhæves, at man i fremtiden, i modsætning til Miljøministeriets skove, ikke vil skove i den vigtigste del af yngleperioden 15. april – 15. juli. Desuden vil man ikke bruge kemiske bekæmpelsesmidler mod insekter, gnavere eller ukrudt, hverken i skove eller på landbrugsarealer. Skovenes store og gamle træer bevares, og der efterlades mindst 5 træer pr. hektar ved skovning. De naturlige vådområder i skovene genskabes, bl.a. ved lukning af dræn og grøfter, og desuden udlægges der 10% som urørt skov.

Lærkepletter og vildtstriber
Landbrugsarealerne drives naturvenligt og økologisk, og i markerne anlægges der lærkepletter, vildtstriber og insektvolde.

Småbiotoper må ikke nedlægges, og der udlægges 10 meter dyrkningsfrie bræmmer langs alle våde og tørre småbiotoper, levende hegn og skove. I det åbne land genskabes de naturlige vandforhold, hvor det er muligt, og døde træer for lov at blive stående.

På kort sigt sætter Forsvaret redekasser op til eksempelvis småfugle, ugler, tårnfalke og flagermus. På længere sigt vil naturforvaltningens resultater medføre langt flere naturlige redemuligheder for hulrugende fugle.

Forsvarets fine natur
Forsvaret råder over et område på størrelse med Langeland. Af de godt 330 km2 ligger godt og vel 60 områder i større eller mindre grad i de Natura 2000-områder, hvor der arbejdes mod en plan for den fremtidige naturforvaltning.

”Det er et ganske omfattende arbejde, der allerede er sat i gang”, fortæller skovrider Ole Noe fra FBE, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der står for naturforvaltningen på de mange arealer.

”Siden starten af 1990’erne er der udarbejdet såkaldte Drifts- og plejeplaner, hvor vi har tilgodeset både Forsvarets militære brug af terrænerne samtidigt med, at der er taget hensyn til naturbeskyttelse og offentlighedens adgang. På vores arealer findes mange steder rester af den natur, der tidligere var vidt udbredt i Danmark, og store arealer har således aldrig været opdyrket, gødet eller sprøjtet. Derfor udgør disse områder i dag vigtige leveområder for en lang række plante- og dyrearter, der ellers har trange kår i det øvrige Danmark”, siger skovrideren til Fugle og Natur.

Yderligere oplysninger:

Formand Egon Østergaard, DOF: 97 47 62 10 el. 24 45 31 55

Skovrider Ole Noe, FBE: 99 24 14 63 el. 72 31 30 06