Otte truede fuglearter får en håndsrækning

fredag 6. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening har modtaget en større donation fra Villum Fonden til et projekt, der skal øge den danske ynglebestand af otte udvalgte fuglearter. Det drejer sig om stor skallesluger, rød glente, havørn, hedehøg, vandrefalk, hvidbrystet præstekrave, kirkeugle og perleugle, oplyser bladet Fugle og Natur.
Fugle og Natur
"Vi er lykkelige for denne håndsrækning til otte sjældne fuglearter," siger DOF's formand Christian Hjorth. "Villum Fonden har ydet et betragteligt beløb i tre et halvt år, og det er nu muligt for os at lave målrettede aktiviteter, der kan styrke hver enkelt art. Tidligere har vi mest arbejdet for at sikre de områder, fuglene har brug for, men nu kan vi også afprøve f.eks. brugen af redekasser eller bedre adgang til føde som nogle midler til at give bestandene bedre fodfæste. Med nyudviklede GPS-sendere og farvemærkning får vi også nye redskaber til overvågning af de truede bestande. Og det skal kobles sammen med formidling, så folk også får bedre muligheder for at opleve fuglene."

Videnskab, forvaltning og formidling
Det er første gang, at Villum Fonden så markant støtter DOF’s arbejde med fuglebeskyttelse og fugleformidling. De otte arter er alle sjældne danske ynglefugle, som enten er i tilbagegang eller under indvandring. Det overordnede formål med projektet er at sikre eller forhåbentlig øge ynglebestanden af de otte arter herhjemme. De er ikke udvalgt, fordi de i alle tilfælde er de mest truede arter, men fordi de otte arter rummer muligheder for at kombinere videnskab, forvaltning og formidling.

Villum Fonden lægger vægt på, at projektet vil løfte DOF’s naturbeskyttelsesarbejde til et højere niveau ved at styrke DOF’s hidtidige kerneydelser. Det vil ske gennem en forbedring af DOF’s dataindsamling og en øget indsats indenfor forskning og analyse, som kan nyttiggøres gennem konkret naturforvaltning. De positive effekter skal overvåges, og projektet vil desuden styrke DOF’s kommunikation og formidling omkring indsatsen for de otte fuglearter.

Fakta om den konkrete indsats

Blandt de målrettede aktiviteter for de enkelte arter kan fremhæves:

• Stor skallesluger – bestanden på knap 70 par skal øges ved opsætning af redekasser og undersøgelser af design og placering af kasser, så arten kan sprede sig uden for sit historiske kerneområde i Sydøst-Danmark.

• Rød glente – bestanden er i fremgang og har nået næsten 100 par. I et fremtidigt varmere klima forventes Danmark at få større betydning for denne globalt truede art. Projektet skal forberede den fremtidige forvaltning af en større bestand og øge formidlings-indsatsen for rød glente.

• Havørn – bestanden er nu vokset til over 30 par, men de senere år har der været flere eksempler på efterstræbelse af de danske havørne, senest i Odense Fjord i 2010. Projektet vil blandt andet styrke oplysning og formidling om de store rovfugle, fx ved opsætning af webcam i en ørnerede.

• Hedehøg – bestanden er på kun 25 par og i tilbagegang. Der er fortsat brug for at beskytte artens reder, og der vil blive iværksat undersøgelser af hedehøgens fødevalg og fødesøgning med henblik på en bedre forvaltning af fourageringsområderne bl.a. ved hjælp af nye, avancerede GPS-sendere. Analyser af satellitmærkede hedehøge og webcam fra en rede er også blandt mulighederne.

• Vandrefalk – bestanden på 4 par kan ophjælpes ved opsætning af redekasser blandt andet i byområder, og arten er ligeledes velegnet til formidling med webcam.

• Hvidbrystet præstekrave – bestanden er sårbar og nu på under 50 par, primært på Rømø. Der iværksættes et farveringmærkningsprojekt for at opnå bedre kendskab til overlevelse og spredning. Samtidig iværksættes hegning af redeområder på stranden for at sikre disse mod badegæster og undgå prædation fra ræve.

• Kirkeugle – stærkt truet med en bestand på nu under 60 par. Det eksisterende Projekt Kirkeugle har dog haft succes med at øge ynglesuccesen ved hjælp af fodring. Her vil det nye projekt især beskæftige sig med formidling, blandt andet ved opsætning af webcam i en kirkeugle-kasse.

• Perleugle – en art under indvandring, som nu yngler både i Jylland og på Bornholm – dog med ganske få par. Den kan blandt andet hjælpes med opsætning af redekasser og indsamling af viden om redekassernes design og placering.

Yderligere oplysninger:

Michael Borch Grell, leder af DOF’s Naturfaglige Afdeling direkte tlf: 33 28 38 20, mobil 22 12 72 40