Rovternen rykker ind

tirsdag 22. marts 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Mens sjældne kystfugle som rovterne og skestork havde overraskende fremgang i 2010, fortsatte hedens fugle deres kollektive nedtur i Danmark. Det fremgår af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) seneste rapport om ”Danmarks truede og sjældne ynglefugle 2010”, hvor 46 fuglearter er nøje behandlet på rapportform
Jan Skriver
Bestanden af rovterner i Danmark er ganske vist skrøbelig og yderst fåtallig, men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at arten i 2010 var en af de helt store overraskelser i den danske fuglefauna.

Den kraftfulde og elegante terne ynglede på to lokaliteter i Danmark sidste år, hvilket var yderst overraskende, fordi arten mange steder i Østersøen er gået voldsomt tilbage de senere årtier.

Alene i Sverige er bestanden fra omkring slutningen af 1970’erne cirka halveret til 532 par i 2010.

Men sidste sommer etablerede et nyt par sig på en ø i Roskilde Fjord, mens Saltholm i Øresund for tredje år i træk lagde scene til ynglende rovterner.

Rovternen kræver fred og ro på sit ynglested, der også skal være fri for mink og ræve.
De samme krav til livet har skestorken, der i 2010 gik frem med en tredjedel, så bestanden nu nærmer sig 100 par i Danmark.

Sidste års produktion af unger var dog lav hos skestorkene, fordi en ræv ødelagde ynglesæsonen hos 37 par på artens klassiske yngleø i Limfjorden.

Alle disse oplysninger om ”Danmarks truede og sjældne ynglefugle 2010” er sammenfattet af biologerne Anne Eskildsen og Thomas Vikstrøm i en rapport, der giver et overblik og en aktuel status over Danmarks 46 mest truede og sjældne ynglefugle.

De mange oplysninger om de 46 arter er indsamlet i felten af cirka 240 aktive ornitologer, de såkaldte artscaretakere.

Mange af dem har for eksempel kigget hederne igennem for ynglefugle, og de må endnu engang konstatere, at det står skralt til med hedens fugle. For eksempel blev der i 2010 kun konstateret 5-6 par ynglende store tornskader, hvilket er det laveste antal siden DOF begyndte at overvåge de truede og sjældne ynglefugle i 1998.

Samlet set konkluderer Anne Eskildsen og Thomas Vikstrøm i rapporten, at der fra 2009 til 2010 blev registreret en tilbagegang for 10 af arterne i projektet, mens 8 arter var i fremgang.

Der er tilbagegang for hedehøg, brushane, stor kobbersneppe, dværgmåge, baltisk sildemåge, mosehornugle, hedelærke, drosselrørsanger, pirol og så altså stor tornskade.

Arterne med bestandsmæssig medvind er skestork, havørn, vandrefalk, trane, hvidbrystet præstekrave, sorthovedet måge, rovterne og sortterne.

DOF og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har etableret et samarbejde om udveksling af oplysninger om de truede og sjældne ynglefugle, så informationerne kommer til at arbejde i naturens og fuglenes tjeneste.

I Dansk Ornitologisk Forenings caretaker-projekt er der ikke alene ekstra fokus på de fåtallige arter, projektet har også til formål at overvåge Danmarks 200 vigtigste fuglelokaliteter.

- Det er helt nødvendigt, at der løbende bliver holdt øje med lokaliteterne, så man hurtigt kan gribe ind og gøre en aktiv indsats, hvis der opstår trusler mod fuglelivet. Truslerne kan for eksempel være tilgroning, forstyrrende færdsel eller vandforurening, siger Thomas Vikstrøm.

Danmark er over for EU forpligtet til at opretholde 113 EU-fuglebeskyttelsesområder i optimal tilstand for fuglene.

- De danske miljømyndigheder har i disse år ikke tilstrækkelige midler til at udføre denne overvågning af naturen. Her spiller DOF en vital rolle. Med vores caretaker-indsats og fugletællinger ønsker vi også at bidrage til BirdLife Internationals verdensomspændende overvågning af klodens vigtigste fuglelokaliteter, siger Thomas Vikstrøm.

Dansk Ornitologisk Forenings caretaker-projekt, der er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond, løber frem til midt i 2013.

Du kan læse hele rapporten ved at klikke på linket til højre.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Thomas Vikstrøm, biolog.
Tlf. 33 28 38 22.

Anne Eskildsen, biolog.
Tlf. 33 28 38 11.