Danmarks røde drager skal findes

torsdag 6. januar 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De senere år har et stigende antal røde glenter holdt vinter i Danmark, men da kulden og vinteren slog til i slutningen af november 2010, fløj de ”røde drager” ud af landet. Nu er temperaturen stigende, og måske vender glenterne hjemad med de næste dages varmefremstød. I weekenden skal den røde glente tælles i alle Europas lande
Jan Skriver
I slutningen af november 2010 var der røde glenter mange steder i Danmark, særligt i den østlige del af landet. Men så kom kulden, og i løbet af få dage trak stort set alle de røde rovfugle mod sydvest og forlod det danske vinterlandskab, der ellers de senere år har været scene for et støt stigende antal glenter.

I weekenden skal det tjekkes hvor mange røde glenter, der netop nu befinder sig i Danmark. Den smukke, men fåtallige og globalt truede rovfugl skal tælles i alle Europas lande, for jo bedre kendskab man har til artens vinterkvarterer og overnatningspladser, desto større muligheder er der for, at man kan beskytte glenten.

- Måske er de danske røde glenter fløjet til Schweiz eller Frankrig, hvor der er særlige foderpladser for rovfuglene. Særligt Schweiz har de senere år fået store vinterflokke af glenter.

Men nu sætter det milde vejr med vinde fra sydvest tilsyneladende ind over Danmark, og så kan det være, at mange af glenterne vender tilbage, siger Gert Hjembæk, der er artscaretaker i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) såkaldte caretakerprojekt for blandt andet truede og sjældne ynglefugle.

Det vil sige, at han samler alle oplysninger om den røde glentes forekomst i Danmark.

Den danske bestand af røde glenter nærmer sig 100 par, mens der i det sydsvenske landskab yngler rundt regnet 1.200 par.

Den røde rovfugl med den kløftede hale har både nationalt og internationalt brug for hjælp, for arten er globalt set truet.

I 2004 blev den samlede verdensbestand bedømt til mellem 18.000 og 24.000 par.

Stort set alle findes inden for Europas grænser, hvor Tyskland, Frankrig og Spanien huser næsten 80 procent af de ”røde drager”.

Men netop i disse lande er bestanden nu faldende blandt andet som følge af ulovlig bekæmpelse.
Derfor er den røde glente optaget på IUCN’s (International Union for the Conservation of Nature) globale rødliste over truede arter. Og en ny analyse fra den verdensomspændende fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife International viser, at glenter er blandt de europæiske fuglearter, som vil blive truet af klimaændringerne.

EU har pålagt Danmark at gøre en særlig indsats for den røde glente.

Det er baggrunden for den handlingsplan, som Dansk Ornitologisk Forening har lavet i et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, de daværende amter og Zoologisk Museum. I 2008 udkom folderen, ”Den røde drage – anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark”, der er udgivet med økonomisk støtte fra Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Folderen er et led i at få handlingsplanens elementer ud til hele befolkningen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Gert Hjembæk, DOF’s artscaretaker for rød glente.
Mobil: 20 73 51 70.