Fornuften sejrede – digebyggeri i fredet fugleområde stoppet

onsdag 10. november 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) glæder sig over, at Naturklagenævnet nu forlanger en VVM-redegørelse, der kan belyse, hvad en udvidelse af Kalveboddiget vil betyde for fugle og natur i det fredede reservat på Vestamager. Men DOF kritiserer, at nævnet for et år siden gav anlægsarbejdet grønt lys uden først at kræve konsekvenserne for natur og miljø undersøgt
Jan Skriver
Efter klager fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er anlægsarbejdet med at udvide og forhøje det syv kilometer lange kystdige på Vestamager med omkring 60.000 vognlæs jord og ler stoppet.

Det sker efter at Naturklagenævnet har givet DOF ret i, at et så omfattende anlægsarbejde kræver en nøje undersøgelse af dets konsekvenser for naturen og miljøet i området, der er fredet og udlagt som et såkaldt Natura 2000-område. Det vil sige, at Vestamager på EU-plan huser særlig værdifuld og mangfoldighed natur med truede og sårbare ynglefugle som plettet rørvagtel, klyde, mosehornugle, rørhøg, rørdrum og engryle.

- Sagen er fra begyndelsen behandlet forkert af Naturklagenævnet, der i efteråret 2009 dispenserede fra fredningsbestemmelserne og gav bygherren Vestamager Pumpedigelaug grønt lys til at gå i gang med anlægsarbejdet, uden at der forinden var lavet en VVM-redegørelse. Hvis ikke så stort et anlægsprojekt inden for et yderst værdifuldt naturområde med truede og sjældne ynglefugle samt skarer af trækfugle skal underkastes en nærmere analyse af dets konsekvenser for naturen og fuglene, så giver kravet om udarbejdelse af en VVM-redegørelse ingen mening, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han bakkes op af viceformanden i Naturklagenævnet Lise Marie Buhl, der i dagbladet Politiken er citeret for at sige:

”Det er helt åbenbart, at det er i strid med reglerne ikke at lave en VVM-redegørelse på sådan et projekt.”

Miljøvurderingen må nødvendigvis udarbejdes,
inden der bliver givet tilladelser til anlægsarbejdet, og det gælder alle tilladelserne fra såvel fredningsnævnet, kommunen, Kystdirektoratet og ejeren Skov- og Naturstyrelsen, påpeger Knud Flensted, der hilser velkommen, at Naturklagenævnet nu ændrer kurs og i den kommende VVM-redegørelse efterspørger en vurdering af alternative placeringer af diget.

Desuden skal offentligheden inddrages i debatten.
- Den planlagte udvidelse af Kalveboddiget vil efter DOF’s beregninger omdanne 20 hektar naturområde til fundament for det dobbelt så brede kystdige, siger biologen.

- Og selv det gamle dige med værdifulde levesteder for blandt andet grønbroget tudse er allerede totalt spoleret. De 20 hektar naturområde langs det gamle dige bestod hovedsagelig af strandeng, vådområder og tørre næringsfattige græsarealer, hvor en række sårbare arter af eng- og rørskovsfugle holdt til. Desuden var diget og de bagvedliggende arealer af betydning for rovfugle og mosehornugler på grund af mange mus. DOF håber nu, at VVM-redegørelsen og den offentlige høring vil bane vejen for genskabelse af den ødelagte natur langs med diget, eller at der bliver stillet krav om genskabelse af tilsvarende naturområder af samme naturtyper i naboområderne som supplement til det nuværende Natura 2000-område, siger Knud Flensted.

Da der er tale om forringelser af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag skal Europa-Kommissionen i sidste ende godkende projektet og de ledsagende kompensationsforanstaltninger.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted,
Tlf. 33 28 38 33 (direkte) Mobil: 21 24 22 75.