Havørnen og kongeørnen yngler i Lille Vildmose

mandag 12. juli 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter næsten 100 års fravær er Nordeuropas største rovfugl, havørnen, tilbage som ynglefugl i Nordjylland. Et par af de mægtige ørne har fået en unge på vingerne i Lille Vildmose, der nu huser to ynglende ørnearter, skriver dof.dk
Jan Skriver
For første gang i historisk tid kan man nu opleve dansk fødte unger af både havørn og kongeørn i det samme naturområde.

I Lille Vildmose i Østhimmerland har kongeørnen ynglet de seneste 12 år, men nu har også havørnen etableret sig i højmosen, der er Danmarks største fredede landområde. De ynglende havørne i Vildmosen er Danmarks hidtil nordligste.

I disse dage kan man være heldig at opleve årets unge ørne, som har forladt rederne, og nu for alvor skal til at lære livet som nogle af de største jægere i den danske natur.

Særligt terrænet omkring Tofte Sø midt i mosen, hvor en skarvkoloni på cirka 1.500 ynglepar udgør en del af ørnenes føde, ventes at byde på rimelige chancer for i kikkert at se de gamle havørne og deres unge på afstand, hvis man spejder fra Tofte Sø Tårnet.

Desuden vil der formentlig være muligheder for at opleve havørnene langs østkysten af Himmerland særligt mellem Øster Hurup og Dokkedal, hvor ørnene ved lavvande ofte sidder på sandrevler eller fra stor højde spejder efter ådsler eller bytte på kyststrækningen.

- Det kan også være, at ørnene flyver nordpå for at jage i de våde gravebaner, hvor naturen er ved at blive genoprettet efter årtier med spagnumproduktion. Det er set flere gange, at Lille Vildmoses havørne jager gæs i gravebanerne langs Hegnsvej i den nordlige del af området, siger Jacob Palsgaard Andersen, der er driftsleder i Lille Vildmose for Aage V. Jensen Naturfond, som ejer størsteparten af området.

De vidtstrakte, åbne terræner i den nordlige del af Vildmosen er også jagtmarker for kongeørnene, der har ynglet i Lille Vildmose siden 1999. Det blev dengang betegnet som en af århundredets ornitologiske sensationer, at kongeørnen etablerede sig i den danske natur. Men lige siden har kongeørnene hvert år ynglet i Lille Vildmoses skove. Først ynglede den i Tofte Skov, men fra 2003 begyndte den at yngle i Høstemark Skov mod nord.

Og nu har havørnene efter flere års tilløb etableret sig i Tofte Skov.

- Det er interessant og glædeligt at se, hvordan de store ørne som følge af jagtfredningen af rovfuglene for årtier siden, nu gradvist genindvandrer til de mest fredelige naturområder i vores tætbefolkede land, siger Poul Hald-Mortensen, biolog i Aage V. Jensen Naturfond.

Sidste gang havørnen med sikkerhed havde rede i det nordjyske landskab var i 1912, da et par ynglede på nordbredden af Mariager Fjord.

De store rovfugle som havørne, kongeørne, fiskeørne og røde glenter blev i løbet af et par århundreder frem til begyndelsen af 1900-tallet udryddet ved hjælp af gifte, fælder og jagt, hvor man både skød ungerne på rederne og efterstræbte de gamle fugle på deres jagtmarker. Der herskede dengang et udbredt had til alle kødædende fugle, fordi de blev beskyldt for at tage føden ud af munden på både bønder og jægere.

I dag er det for længst erkendt, at rovfugle er uundværlige elementer i en vital natur.

Genindvandringen af havørnen til Nordjylland er det seneste element i en forhåbentlig ny storhedstid for de store vingefang i Danmark. I 1996 blev de første danske havørne i nyere tid fundet ynglende i Sønderjylland. Lige siden har bestanden taget en himmelflugt. I 2009 var der 28 par ynglende havørne i Danmark med de fleste par i den sydøstlige del af landet, hvor Lolland er den helt store egn for ørne.

Havørnene i Tofte Skov er det hidtil nordligste par i den danske bestand, der i løbet af 14 ynglesæsoner har fået knap 200 flyvedygtige unger.

Dansk Ornitologisk Forening skønner, at det er realistisk med en bestand på 50-75 par havørne i Danmark over en årrække.