100.000’er af bramgæs har indledt den store gåserejse

onsdag 12. maj 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I disse dage bryder bramgæssene op fra deres vinterkvarterer i Vadehavet. Særligt over den sydøstlige del af Danmark kan man se store flokke af bramgæs flyve mod nordøst. Ved Hyllekrog på Lolland trak næsten 20.000 forbi forleden, og der er flere gåserejsende i vente de kommende dage
Jan Skriver
Uden skelen til skyer af aske fra islandske vulkaner er den store gåserejse for alvor begyndt i det nordvesteuropæiske luftrum.

Midt i maj er der med afsæt fra Danmark afgang for den sibiriske bestand af bramgæs, der skal af sted for at yngle i den nordlige del af Rusland.
Trækket af bramgæs kan dag for dag følges på DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet.

Her kan man se, at bramgæssene i disse dage bliver observeret i hundredtallige flokke over det meste af landet, men det er i Sydøstdanmark, at de tusindtallige gåseflokke flyver mod øst og nordøst.

- I ”gamle dage”, hvilket kun er få årtier siden, trak bramgæssene fra Holland, Tyskland og Danmark allerede i begyndelsen af april. Men denne art har siden 1980’erne ændret sine trækvaner, fordi bramgæssene har fundet ud af, at det kan bedre kan betale sig at æde sig fede og forberede sig til deres lange rejse på de danske enge i Vadehavsområdet og Vestjylland eller på dyrkede marker, siger Stefan Pihl, der koordinerer de nationale gåsetællinger for Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Tidligere, da den sibiriske bestand af bramgæs kun talte et halvt hundrede tusinde, var Holland det absolut vigtigste vinterkvarter for arten.
Det var dengang, man faldt i svime, hvis man så en flok på bare 100 bramgæs i den danske natur.
I takt med sin markante fremgang har bramgåsen i vinterhalvåret bredt sig nordpå fra Holland, så den danske del af Vadehavet har fået stigende betydning for arten om foråret.

Og i disse år bliver der noteret talstærke flokke af bramgæs på stort set alle egnede gåselokaliteter i Vestjylland og i Limfjordsregionen. Ja, bramgåsen bliver om foråret observeret på næsten alle danske lokaliteter for kystfugle, viser
indrapporteringerne til DOFbasen.

- Før 1980 var der under 50.000 individer i den bestand, der yngler i Nordrusland og den vestlige del af Sibirien. Ved den seneste officielle opgørelse af bestanden i 2006 i vinterkvartererne var der mindst 420.000 fugle. I dag nærmer vi os millionen, siger Stefan Pihl.

Bramgåsen har haft fremgang blandt andet på grund af en lang række milde vintre, der har øget artens overlevelse. Desuden er den blevet begunstiget med et netværk af reservater i sine vinterkvarterer i regionen omkring Vadehavet.

Fra yngleområder på øer og skær i Hvidehavet nord for Rusland har bramgåsen bredt sig langt mod syd i Østersøen, så dens livsrum er øget betragteligt.
Den stigende andel af vintergrønne marker i landskabet har været en fordel for bramgåsen.

Disse arealer giver fuglene en fødesikkerhed, der øger deres chancer for at overleve om vinteren. Hvor bramgåsen i ”gamle dage” udelukkende var strandengenes gås, er den nu også begyndt at søge føde på dyrkede arealer.

I maj 2003 blev Danmarks-historiens måske største gåseflok nogensinde noteret. Det skete, da mindst 55.000 i en samlet flok blev talt på Ballum Forland, de grønne engflader syd for Rømødæmningen i Vadehavet.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.