Forbudt for ræve i engfuglenes land

onsdag 21. april 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
På broen til fugleøen Nyord ved Møn bliver Danmarks første rovdyrspærring torsdag 22. april sat op over en landevej. Det skal være slut med sultne ræve, der sniger sig til at jage sjældne ynglefugle som kobbersnepper og engryler på øen, der huser et af Fugleværnsfondens vigtigste reservater
Jan Skriver
Det er ikke nok med et skilt, hvor der står ”Ræve – adgang forbudt”, når vi har at gøre med den vilde danske naturs eneste repræsentant for hundefamilien, den røde ræv. Der skal mere radikale metoder til.

Derfor sætter Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm med accept fra Vordingborg Kommune og Foreningen Nyord torsdag 22. april en såkaldt rævespærre op foreløbig i en forsøgsperiode på 2 år.

Rævespærren til gavn for fuglelivet er finansieret ved hjælp af midler fra EU’s LIFE-projekt, der blandt andet skal yde håndsrækninger til engens fugle.

Spærringen sættes op ved broen, som leder trafikken fra Ulvshale-området på Møns nordlige spids over på øen Nyord, hvor Fugleværnsfonden har et af sine vigtigste reservater for ynglende engfugle og svømmeænder.

- De senere år er rævene blevet et stigende problem for engens ynglefugle på Nyord, der er Sydøstdanmarks vigtigste lokalitet for store kobbersnepper, engryler, brushøns og svømmeænder som atlingand, skeand og spidsand, siger Søren Ferdinand Hansen, der er biolog i Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Der har været så mange ræve på Nyord, at ynglefuglene nogle sæsoner sandsynligvis ikke har fået unger på vingerne. Rovdyrene har året rundt patruljeret på øen, og i fuglenes ynglesæson, hvor engene er et fyldt spisekammer for ræve, er det gået hårdt for sig, siger Søren Ferdinand Hansen.

Den store kobbersneppe er en sjælden ynglefugl i det østlige Danmark, men endnu findes få par på Nyord, hvor viber, strandskader og rødben yngler i pæne antal. Men alle disse vadefugle er meget sårbare overfor ræve, da fuglene placerer deres reder på jorden.

Engrylen yngler sandsynligvis hvert år i reservatet på Nyord, mens det er mere usikkert, om brushanen er ynglefugl på øen.

- Jeg vil tro, at vi allerede i løbet af dette forår kan fornemme, om rovdyrspærrringen bliver en gevinst for fuglene på Nyord. Rævebestanden er stor på Ulvshale-halvøen, hvor der ligger et større sommerhusområde. Det er herfra, at rævene sniger sig over broen til engfuglenes land, siger biologen i Fugleværnsfonden.

Broen til Nyord blev bygget i 1968. Før den tid måtte ræve svømme til øen over det strømfyldte og dybe Ulvshale Løb eller vente på en isvinter.
I det hele taget har brobyggerier mange steder i Danmark hjulpet ræven over på øer, hvor den ikke tidligere var talrig.

Rævespærringen ved Nyord er den første af sin slags i Danmark.

Den vil være åben fra solopgang til solnedgang, men lukket i de mørke timer. Det er i reglen først, når mørket sænker sig, og rævene gør klar til deres nattetogter efter blandt andet fugleæg og unger.

Rævespærren er koblet til trafiklyset, så porten åbner ved grønt lys. Gående til Nyord kan åbne porten ved at trykke på en knap.

Det vil dog næppe være nok med en rævespærre på Nyord, hvis rovdyrbestanden skal holdes nede konstant. Ræven har nemlig etableret sig fast på øen.

Engfuglene vil derfor hver jagtsæson fortsat få en bevæbnet håndsrækning af de lokale jægere i Nyord Jagtforening.

- Vi har i Fugleværnsfonden et fortrinligt samarbejde med jægerne på øen, som hver vinter regulerer ræve. De seneste sæsoner er der skudt mellem 5 og 10 ræve på Nyord. Det fortæller noget om rovdyrproblemets omfang, siger Søren Ferdinand Hansen.

Der er lavet adskillige kunstgrave til ræve på Nyord. Rovdyrene flytter ind i disse menneskeskabte grave, hvor de så er lettere at jage, fordi man kan sende en gravhund ned og på kommando genne rævene op til jægerne.

På baggrund af erfaringerne fra Nyord vil der måske blive anlagt flere kunstgrave nær andre af Fugleværnsfondens arealer, hvor ræve er et stort problem for ynglefuglene.

- Vi ved i dag, at ræven er den væsentligste
prædator i den danske kystnatur, så vi kommer ikke uden om at yde den modstand, hvis vi vil fuglene det bedste, fastslår biologen.

- Man kan sagtens lave en naturpleje, som er med til at forebygge store rævebestande. Ræven holder sjældent fast til på vidt åbne enge, men er mere knyttet til tilgroede enge eller rørskove og krat med faste musebestande. Derfor kan man ved hjælp af rydninger, slåning og græsning lave en naturpleje i områder, der støder op til vigtige enge for ynglefugle, som ikke direkte tilskynder ræven til at etablere sig klos op ad fuglereservaterne, siger Søren Ferdinand Hansen, der påpeger, at han har stor respekt for ræven.

Den røde ræv hører til i den danske natur, hvor den er et uundværligt element. Men når rovdyret bliver for talrigt og befinder sig det forkerte fuglested på det forkerte yngletidspunkt, så må man sige stop.

For eksempel med en rævespærre.

Yderligere oplysninger:

Søren Ferdinand Hansen, biolog, Fugleværnsfonden.
Tlf. 33 28 38 17.