DOF samarbejder med Miljøministeriet om fuglebeskyttelse

torsdag 19. november 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Miljøministeriet har indgået en aftale om en målrettet og fokuseret indsats for at forbedre levevilkårene for fuglene, især de truede engfugle samt andre fuglearter, der er så truede og sjældne, at de er i fare for at forsvinde fra Danmark.
Tine Stampe
DOF, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsens og By- og Landskabsstyrelsen vil i samarbejde gennemføre nogle konkrete initiativer, der på kort sigt kan medføre en forbedret bevaring af nogle af de mest akut truede fugle og en forbedret overvågning af Danmarks almindelige fuglearter.

Aftalen er en fremragende mulighed for at bruge DOF’s mange millioner data om fuglene til at forbedre den statslige naturbeskyttelse. DOF stiller sine optællinger til rådighed og Miljøministeriet yder et tilskud til dækning af omkostningerne. Aktiviteterne er bl.a.

• Optælling af engfugle og forbedring af de engfugleområder, der ejes og/eller administreres af Skov- og Naturstyrelsen

• Beskytelse af hedehøgen, der yngler i dyrkede marker og derfor er i stor fare for at blive slået ihjel under høstarbejdet

• Fortsættelse af punkttællingsprojektet, som har optalt Danmarks almindelige fugle hvert år siden 1975

• Videreførsel og nyttiggørelse af DOFbasen, som er Danmarks største naturdatabase og rummer ca. 8 mio. fugleobservationer.

• Udbredelseskort for syv udvalgte arter af ynglefugle, der overvåges i NOVANA-programmet: hvepsevåge, rørhøg, natravn, isfugl, sortspætte, hedelærke og rødrygget tornskade.
Den samlede aftale omfatter et årligt tilskud på knap 900.000 kr. fra Miljøministeriet til DOF.

Yderligere oplysninger hos direktør Jan Ejlsted, tlf. 33 28 38 00.