Jægere skød andefugle i jagtfrit fjordområde

torsdag 3. september 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forenings afdeling på Fyn politianmeldte 1. september ulovlig jagt i Odense Fjord. Jægere gik over stregen ved kanten af Odense Fjord Vildtreservat, da de satte skydeskjul op, hvorfra de nedlagde fugle i et område med forbud mod al jagt på vandfugle. Efter anmeldelsen er camouflagenettene til skydeskjulene blevet fjernet
Jan Skriver
Fuglefreden var forbi, og jagtmoralen gået fløjten i den nordvestlige del af Odense Fjord Vildtreservat, da andejagten blev indledt 1. september.

Her havde jægere sat skydeskjul op ved foden af et dige ud til strandenge, som er en del af et EF-fuglebeskyttelsesområde med jagtforbud.

Dansk Ornitologisk Forenings afdeling på Fyn politianmeldte de ulovlige skydeskjul og den ulovlige jagt, der fandt sted i området på andejagtens premieredag, da der blev set hunde på diget, jægere i skjulet og lokkeænder på engen i området, hvor al andejagt er forbudt.

Hundene blev set hente nedlagt bytte på de jagtfri Flyndernæs-enge umiddelbart ud for skydeskjulene og i nærheden af lokkeænderne.

Efter DOF’s anmeldelse har Skov- og Naturstyrelsens lokale repræsentanter handlet hurtigt. Camouflagenettene over skydeskjulenes stænger er nu fjernet.

Men de principielle problemer i at jage på diger klos op ad jagtfrie områder står tilbage. Jagtgrænsen bør ændres, så jægere ikke kan skyde ind i de jagtfrie områder, foreslår DOF.

- Vi bør forebygge, at det overhovedet kan lade sig gøre at skyde ud over et sådant reservat med jagtforbud. Det kunne man gøre ved at helt at forbyde jagt på eller i nærheden af digerne ud til reservatet, siger Kurt Due Johansen fra DOF Fyn.

- Det er for ringe, at nogle få grådige jægere i den grad går over stregen ved at placere deres skydeskjul ved et af de absolutte smørhuller for vandfugle i Odense Fjord. Jagten, der var klart ulovlig, fordi jægerne skød direkte ind i fuglebeskyttelsesområdet, skræmte fuglene i en stor del af vildtreservatet, siger Kurt Due Johansen, der påpeger, at Dansk Ornitologisk Forening allerede før jagtpremieren 1. september gjorde opmærksom på skydeskjulene og risikoen for ulovlig og forstyrrende ”hegnsjagt” ved Odense Fjord Vildtreservat.

I perioder raster tusindtallige flokke af grågæs, krikænder og spidsænder i eller omkring Egensedybet tæt på engene, der hører til de vigtigste af deres slags på Fyn.

- Når det bliver højvande, er krikænderne meget afhængige af at kunne raste på strandengen og i engens system af våde loer og pander. Engene ved Flyndernæs er særligt vigtige for svømmeænder, men tidligere år er det iagttaget, at krikænderne forsvinder fra hele området, når jagten går ind.

Det er paradoksalt, når man tænker på, at denne del af Odense Fjord er udlagt som jagtfrit område netop af hensyn til vandfuglene, siger Kurt Due Johansen.

- Diget ved Flyndernæs er ejet af Stiftelsen Hofmansgave, der også lejer jagten ud på sine arealer. Af moralske årsager bør jagtudlejeren naturligvis ikke leje ud til jægere, som driver ulovlig jagt, siger Kurt Due Johansen, der påpeger, at teksten i bekendtgørelsen for Odense Fjord Vildtreservat bør strammes.

- Det bør slås fast, at skydeskjul er ulovlige på digerne ud til engene og fjorden. Sådanne skydeskjul har kort og godt ikke noget at gøre i områder, hvor de vender direkte ud mod jagtfri områder, hvorfor de ikke tjener noget som helst legalt jagtligt formål, siger Kurt Due Johansen.

DOF Fyn har på baggrund af den aktuelle ulovlige jagt i Odense Fjord henvendt sig til vildtkonsulent Lars Brun Erlandsen og skovrider Søren Kirk Strandgaard, Skov- og Naturstyrelsen, Fyn.

Ole Bay Thomsen, der er inspektør på godset Hofmansgave, som ejer arealerne, hvor den illegale jagt fandt sted, mener, at problemerne er løst, nu da camouflagenettene til skydeskjulene er fjernet, så kun stængerne i skjulene står tilbage.

Og så ønsker han i øvrigt ikke at kommentere den ulovlige jagt.

Yderligere oplysninger, Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Kurt Due Johansen, DOF Fyn.
Tlf. 66 10 01 40.
Mobil: 23 68 86 92.