Terner vil flyve under vingerne på havets vindmøller

onsdag 20. maj 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det vil næppe betyde noget nævneværdigt for bestanden af de sjældne splitterner, hvis der bliver opført seks 150-200 meter høje havvindmøller ud for Frederikshavn og syd for fuglereservatet Hirsholmene i Kattegat. Meget tyder nemlig på, at fuglene næsten altid flyver lavere end de fuglefarlige møllevinger
Jan Skriver
Hvad angår landskabelig æstetik vil de gigantiske vindmøller på havet ud for Frederikshavn i manges øjne koste i herlighedsværdier, men når det kontant handler om fuglekolonierne i nabolaget, vil møllerne næppe betyde noget nævneværdigt negativt.

Konsulentfirmaet Orbicon gennemførte i 2007 og 2008 et projekt, der skulle belyse, hvordan DONG Energys planlagte kæmpemæssige havvindmøller syd for den fredede øgruppe Hirsholmene vil påvirke fuglene.

Nogle af undersøgelsens resultater er nu sammenfattet af biologen Erik Mandrup Jacobsen i næste nummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT).

I undersøgelsen blev der i særlig grad stillet skarpt på splitternen, fordi dens tilstedeværelse på Hirsholmene har bidraget til øernes status som fuglebeskyttelsesområde.

Der yngler kun få tusinde par splitterner i Danmark, og Hirsholmene husede i 2008 en koloni på hele 1.100 par af arten, der på øerne har en af sine vigtigste ynglepladser i Nordvesteuropa.

Splitternen søger i reglen sin føde af tobis og andre mindre overfladefisk til havs, og derfor er der en risiko for, at fouragerende terner kan komme i konflikt med en marin vindmøllepark.

Fra udlandet er der da også eksempler på, at uheldige placeringer af vindmøller har medført kollisioner og reelle påvirkninger af lokale ynglebestande.

Orbicon undersøgte splitternernes færden i maj-juni 2008. På denne tid af året fodrer de voksne fugle deres unger, hvorfor fuglene flyver ekstraordinært mange ture.

Det viste sig, at kun yderst få splitterner styrtdykkede efter fisk i det område, der er planlagt til de op imod 200 meter høje havvindmøller få kilometer syd for Hirsholmene.

Derimod gik næsten halvdelen af alle splitternernes flyveture til deres fiskepladser og hjemad igen til Hirsholmene med fangsten gennem det planlagte mølleområde.

Et forsigtigt skøn lyder på, at der dagligt er mere end 10.000 splitterne-ture gennem det foreslåede mølleområde.

Men trafikken af terner gik i undersøgelsesperioden næsten altid lavere end 30 meter, hvorfor fuglene næppe risikerer at blive ramt af de svirrende møllevinger.

- For fugle som splitternen vil der altid være størst risiko forbundet med mindre vindmøller, hvis vinger er tættere på havets overflade. De meget høje forsøgsvindmøller ud for Frederikshavn vil derfor næppe udgør en så stor kollisionsrisiko for splitternerne, at møllerne vil kunne få en betydning for bestanden som helhed. Men der vil altid være en risiko for enkelte dødsfald, siger Erik Mandrup Jacobsen.