Danmarks lille natur er vigtig for ynglefugle

onsdag 18. marts 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vandhuller og små moser spredt i agerlandet er vitale for bestandene af flere af vores almindelige fuglearter, men disse småbiotoper er gået voldsomt tilbage især efter Anden Verdenskrig. I dag har den lille natur brug for pleje, hvis den skal undgå at gro til
Jan Skriver
Som naturens åndehuller ligger tusinder af små søer og moser i det intensivt dyrkede landbrugsland.
Disse småbiotoper huser over halvdelen af Danmarks ynglepar af gråand, blishøne, rørhøne og lille lappedykker.
Og formentlig er småbiotoperne hjemsted for størsteparten af de dobbeltbekkasiner og græshoppesangere, som yngler i Danmark.

Det viser en undersøgelse, som biologerne Hans Meltofte, Michael Grell, Peer Lindballe og Timme Nyegaard har lavet for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Vores undersøgelse bekræfter, at det er vigtigt med et netværk af oaser i landskabet, hvis man vil have en rig natur med mange ynglefugle. Småbiotoperne redder ikke de sjældne og fåtallige fuglearter, men de bidrager til at sikre en række af de almindelige arters trivsel. Ikke alene kan vi påvise, at småsøerne og moserne er afgørende ynglesteder for en håndfuld vidt udbredte danske ynglefugle, men de er også af vital betydning som spisekamre for svaler og mange andre småfugle, siger Hans Meltofte.

De fire ornitologers undersøgelse bliver præsenteret i en videnskabelig artikel i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, som udkommer i denne uge.

To tredjedele af vores land er landbrugsland, hvoraf mere end 9/10 er i omdrift, hvilket gør Danmark til et af de landbrugsmæssigt mest intensivt udnyttede lande i verden.
Denne kendsgerning er med til at sætte de små biotopers betydning for naturindholdet af både fugle, padder og flora i relief, selv om de udgør mindre en 1 procent af landets areal.

- I løbet af det 20. århundrede var vi vidne til en næsten total massakre på den lille natur, men den er heldigvis så godt som stoppet nu. Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, som skal værne om de små biotoper, har været med til at bremse tabet af småsøer, moser, heder og enge. Og vi har fortsat flere 100.000’er af disse småbiotoper tilbage i Danmark, men det er vigtigt, at vi passer bedre på dem, end vi gør i dag, siger Hans Meltofte.

- Kvaliteten af de små biotoper i det monotone landbrugslandskab er nemlig faldet dramatisk. Mange småsøer og moser er truet af en tilgroning, der er speedet op af forureningen med kvælstofgødning. Desuden er udsætning af ænder til jagt en trussel for vandhullernes naturkvalitet. Derfor bør vi arbejde på at pleje naturværdierne i de danske småbiotoper, så de fortsat er lyse, åbne og gæstfri ynglesteder for vilde gråænder, blishøns og lappedykkere, siger Hans Meltofte.

Undersøgelsen af de danske småbiotopers betydning for ynglefuglene bygger på fugletællinger og registreringer, som Dansk Ornitologisk Forening udførte under sit landsdækkende Atlasprojekt ”Fuglenes Danmark”.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.
Hans Meltofte, tlf. 35 35 27 87.
Michael Grell, tlf. 33 28 38 20 (DOF – direkte).