Viben på vild nedtur i landbrugslandet

onsdag 4. februar 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Nedturen fortsætter for fuglene i det danske agerland. Det dokumenteres nu i en aktuel oversigt i bladet Fugle og Natur. Dansk Ornitologisk Forening har et konkret forslag om 8 indsatser i landbruget, som kan gøre en livsvigtig forskel for viber og andre agerlandsarter. Dem bør regeringen inddrage i en ’Grøn Vækst’-strategi
På en enkelt generation har vi mistet fire ud af fem agerhøns, tre ud af fire viber og mere end halvdelen af sanglærkerne. Nedturen for agerlandets fuglearter er massiv, og årsagen er der ingen tvivl om. Danmark er verdens mest gennempløjede land med den største kornproduktion pr. indbygger. Det er det intensive landbrug, der fortrænger fuglene fra vores landskab. Og situationen er mindst lige så slem for agerlandets blomster, sommerfugle og padder.

I det aktuelle nummer af medlemsbladet Fugle og Natur præsenterer DOF’s landbrugsgruppe et program på 8 punkter, som med sikkerhed vil hjælpe viben og andre af agerlandets fuglearter på fode igen. Det kræver kun politisk vilje og målrettede tilskud til en ændret landbrugsdrift. Naturvenlige driftsformer bør gøres til en betingelse for at opnå landbrugsstøtte i fremtiden – ud fra en ”noget for noget -filosofi”, mener DOF.

Landskabsmosaik

Det konkrete program for at redde viberne og de øvrige fugle i agerlandet går grundlæggende ud på, at mosaikken skal tilbage i landskabet:

• Der skal stilles krav om lommer med græs i alle dyrkningsarealer.

• Der skal igen dyrkes flere forårsafgrøder.

• Der skal etableres bare pletter i vinterafgrøderne, hvor landmændene ganske enkelt løfter såmaskinen. Erfaringer fra England viser, at ”vibepletter” på 10 x 10 meter og ”lærkepletter” på 4 X 4 meter i markerne har stor positiv effekt.

• Der skal sikres en bedre græsning og pleje af enge og overdrev, så de ikke gror til. Mange engarealer er i dag i fare for at gro til, bl.a. fordi malkekøerne i konventionelle besætninger ikke længere kommer på græs.

• Græsningen skal være ekstensiv med reduceret dræning, gødskning og sprøjtning.

• Forbruget af gødning og sprøjtemidler skal generelt reduceres, og økologisk landbrug fremmes mest muligt.

• Økologisk drift er til fordel for fuglelivet, men økologerne bør tage hensyn til fuglelivet ved at undgå mekanisk ukrudtsbekæmpelse, mens fuglene har æg og unger.

• Levende hegn og vildtremiser skal fjernes fra enge med stort vibe-potentiale.

Yderligere oplysninger og kommentarer:

Christian Hjorth, formand for DOF 97448520 el. 29287502

Henrik Wejdling, talsmand for DOF’s landbrugsgruppe 51269056
Dansk Ornitologisk Forening, tlf. 33 28 38 00