EU’s 2010-mål for biodiversiteten ligger hundrede år ude i fremtiden

onsdag 17. december 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I følge den internationale naturorganisation BirdLife International, svigter Europa beskyttelsen af naturen. Udtalelsen kommer som en reaktion på den helt friske midtvejsrapport fra Europakommissionen om EU's plan for at stoppe tabet af biodiversitet. Danske data om biodiversitet stammer blandt andet fra Dansk Ornitologisk Forening’s fugleovervågninger
BirdLifes danske partner, Dansk Ornitologisk Forening, mener at det er beskæmmende, at EU’s medlemslande og institutioner ikke har formået at beskytte dyrelivet og det naturlige miljø. ”Der bliver gjort alt for lidt for at stoppe tabet af vilde dyrearter og nedbrydningen af de naturlige systemer både herhjemme og i Europa,” siger afdelingsleder i DOF Michael Borch Grell.

Selvom det er positivt, at Europakommissionen har gennemført en imponerende analyse af situationen, hæfter BirdLife sig ved, at der er meget langt mellem EU’s erklærede ambitioner og de reelle handlinger. BirdLife tegner direkte paralleller til den nuværende finansielle krise: ”At fokusere for meget på kortsigtet profit medfører store omkostninger i det lange løb. Hvis man undlader at handle for at redde vores planet nu, vil resultatet af dette svigt vise sig på samme måde som den nuværende finansielle krise”, udtaler Konstantin Kreisler, EU policy manager hos BirdLife.

Bestandene af dyre- og plantearter i EU er støt faldende bl.a. fordi deres levesteder splittes op af motorveje, ødelægges af byudvikling eller ofres til landbrugsintensivering. I Danmark er næsten to tredjedele af landets areal landbrugsland, og derfor vil en sikring af den biologiske mangfoldighed nødvendigvis kræve, at landbruget involveres.

Dansk Ornitologisk Forening har allerede ved tidligere lejligheder fremført en række forslag til landbrugets indsats for biodiversiteten. ”Vi foreslår, at 10% af det nuværende dyrkede areal skal udtages af den intensive landbrugsdrift og omlægges til levesteder for den vilde natur. Der skal skabes et incitament hos landmændene ved at den direkte landbrugsstøtte omlægges til naturstøtte. DOF ønsker herudover at landmænd skal udarbejde obligatoriske naturplaner på deres ejendom for at kunne opnå nogen form for landbrugsstøtte,” siger Michael Borch Grell.

I Danmark er det blandt andet Dansk Ornitologisk Forenings data fra fugleovervågningerne, der benyttes til at vurdere om Danmark når biodiversitetsmålene eller ej. Disse optællinger har været foretaget siden 1975 og leverer den eneste tilgængelige viden om status for vore almindelige fugle.

BirdLife opfordrer EU’s ledere og institutioner til at reagere på faresignalerne. En stor majoritet på 90 % af Europas befolkninger bekymrer sig nemlig om naturens krise.

Der er kun et år til 2010, og en stor indsats er nødvendig for at sikre at naturen kommer på dagsordenen i de politiske beslutningsprocesser, og for at opnå en varig ændring. I stedet for at hæfte sig ved hidtil misbrugte muligheder og uopfyldte løfter, bør 2010 blive startsskudet for genoprettelsen af Europas biologiske mangfoldighed. Det kan ske ved at de enkelte regeringer pålægges bindende biodiversitetsmålsætninger.

BirdLife International er Verdens mest udbredte naturorganisation med partnere i 111 lande. Globalt støttes BirdLife hvert år af 10 millioner mennesker.

Yderligere oplysninger: Afdelingschef Michael Borch Grell, DOF, 22 12 72 40.