Sidste dans med Brushanen?

fredag 7. november 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En flok brushaner, som danser på engene en forårsdag, er et af de mest fascinerende skuespil i den danske natur. Men den tidligere så almindelige vadefugl er nu i akut fare for at forsvinde som dansk ynglefugl. Kun på seks lokaliteter i landet yngler der stadig brushøns, oplyser bladet Fugle og Natur.
For hundrede år siden var brushanen en almindelig ynglefugl på fugtige enge overalt ved de danske kyster og i indlandet. Så sent som i 1990érne blev bestanden vurderet til at udgøre omkring 500 par. Men her i 2008 er der kun omkring 65 ynglende brushøns tilbage, fordelt på bare seks lokaliteter.

”Det er i sidste øjeblik, hvis vi skal bevare brushanen som dansk ynglefugl”, siger biologen Thomas Vikstrøm fra Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

”Det samme gælder en anden truet vadefugl som engrylen, den sydlige underart af almindelig ryle. Her er der 150 par tilbage, fordelt på 14 lokaliteter. Lidt bedre ser det ud for en tredje af de truede engfuglearter, stor kobbersneppe, som yngler med 550 par. fordelt på 19 lokaliteter. Men også stor kobbersneppe er i tilbagegang på mange af dens sidste ynglepladser”, siger Thomas Vikstrøm.

Handlingsplan i gang

Den aktuelle status over engfuglene i bladet Fugle og Natur er et resultat af Miljøministeriets og DOF’s fælles ”Handlingsplan for truede engfugle” fra 2005.

Planen lægger op til hurtig handling til gavn for de tre truede arter. En indsats, som samtidig vil gavne de mere almindelige engfugle. Det afgørende er, at engene forvaltes optimalt for de truede arter, som stiller særdeles specifikke krav til ynglepladserne. Handlingsplanen har foreløbigt ført til mere end 30 konkrete projekter ude på landets vigtigste engfugle-lokaliteter. Men det er altså ikke lykkedes endnu at stoppe tilbagegangen for brushane, engryle og stor kobbersneppe, konstaterer Thomas Vikstrøm i Fugle og Natur.

Yderligere oplysninger: Biolog Thomas Vikstrøm, DOF, 33 28 38 22