Op imod en million hjejler skal tælles

torsdag 16. oktober 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hjejlen har i Danmark sine vigtigste rastepladser i Europa. Antallet af hjejler i Danmark er mere end fordoblet siden arten blev jagtfredet i 1983. Lørdag 18. oktober skal vadefuglen tælles i en snes europæiske lande
Jan Skriver
Oktobers måne har netop været fuld, og så er det tid at tælle hjejler. Og viber med.
Erfaringerne viser nemlig, at hjejlerne samles i meget koncentrerede flokke om dagen i perioder omkring fuldmåne.

Og så kan de tælles langt lettere og mere præcist end ved nymåne, da fuglene færdes mere spredt i landskabet.

Forklaringen på de store dagskoncentrationer er nok den, at hjejlerne ved fuldmåne kan fouragere effektivt om natten, og derfor hviler de om dagen.
Lørdag 18. oktober vil flere hundrede danske ornitologer være i felten for at tælle vadefugle.

Det er primært hjejlen, det handler om. Men også viberne og storspoverne er til tælling. Det er fem år siden, at hjejlen sidst blev talt over det meste af Europa.

Dengang blev det klart, at Danmark har fået en stigende betydning som hjejlens vigtigste land i Europa på vadefuglens træk om efteråret.

I hele Nordvesteuropa skønnes der i perioder om efteråret at raste flere end 900.000 hjejler, der har ynglet i Norge, Sverige, Finland og det nordlige Rusland.

Af dem blev cirka 318.000 registreret i Danmark under oktober-tællingen i 2003. Det er 100.000 flere fugle end en tilsvarende tælling viste i 1993.

Holland lagde ved 2003-tællingen marsk, enge og marker til omkring 190.000 hjejler, hvilket er en drastisk tilbagegang i vadehavslandet siden 1970'erne, da 400.000 hjejler blev optalt i det hollandske.

- Det tyder på, at der er sket en geografisk forskydning mod nord, fordi hjejlerne om efteråret har fået fred til at hobe sig op i Danmark, inden de via Holland trækker hurtigere til deres vinterkvarterer i Frankrig, Spanien og Portugal, siger ornitologen Lars Maltha Rasmussen, der sammen med Hans Meltofte, Ole Amstrup og Karsten Laursen fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) koordinerer den landsdækkende danske indsats for at få talmæssigt styr på vadefuglene.

- Den samlede bestand af hjejler er samtidig også blevet større. Jagtfredninger har sammen med oprettelsen af flere reservater i stigende grad gjort Danmark til et europæisk nøgleområde for efterårsrastende og fældende hjejler de senere årtier, siger Lars Maltha Rasmussen.
Det formodes, at der i disse år også er flere rastende hjejler i Sverige, De baltiske Lande og Polen, men herfra foreligger kun ældre optællinger, som kan belyse en eventuel fremgang i stil med den danske.

Weekendens tælling skal kaste lys over antallet af hjejler i hele Skandinavien og i landene omkring Østersøen, og den skal vise, hvilke lokaliteter, der har international betydning for fuglene.

Hjejlerne i Danmark vil blive talt på næsten alle kendte lokaliteter, hvor erfaringerne viser, at der regelmæssigt raster flere end 1.000 hjejler.

De største flokke med rastende hjejler ses langs Limfjorden, Vestkysten og Vadehavet. Også udvalgte lokaliteter inde i landet er med i tællingen den kommende weekend.

Efterårstrækket af hjejler i Danmark begynder allerede i august, når gamle fugle ankommer for at fælde. Antallet af hjejler bygger derpå op i løbet af september, når ungfuglene ankommer, for at kulminere i løbet af oktober, når nattefrosten sender hovedparten væk fra områderne nordøst for Danmark.

I Vadehavet finder kulminationen dog først finder sted i november. I takt med nattefrosten siver hjejlerne gradvist ud af landet og flyver mod syd. I den milde vinter 2006/2007 overvintrede nogle få tusinde hjejler i Danmark med de fleste i Vestjylland og Vadehavet.

Optællingen i 2003 omfattede hele Nordvesteuropa, og blev koordineret af Lars Maltha Rasmussen i regi af Wader Study Group.

Det var første gang, at et så stort område blev optalt på samme tid, hvilket gav mange nye oplysninger om hjejlernes træk.

Optællingen i oktober 2008 foregår ligesom for fem år siden i regi af Wader Study Group, og den vil også omfatte de hjejler, der yngler på Island og trækker via De britiske Øer til Sydvesteuropa.

Yderligere oplysninger:

Lars Maltha Rasmussen, tlf. 00299 36 12 96.
Hans Meltofte, tlf. 35 35 27 87.