Gyldne tider for sølvhejren

onsdag 1. oktober 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For få år siden var den eksotiske, hvide sølvhejre en yderst sjælden gæst i Danmark i sommerhalvåret. Nu bliver den spektakulære hejre indrapporteret til Dansk Ornitologisk Forening året rundt fra adskillige lokaliteter landet over
Jan Skriver
For bare 100 år siden balancerede sølvhejren på randen af udryddelse i Europa, da denne ædle, hvide hejre overalt blev efterstræbt på grund af sine dekorative fjer. Sølvhejrens lange fjer blev blandt andet brugt som pynt på damehatte. Men moden er skiftet, og sølvhejren er for længst blevet fredet.

Mange steder i Østeuropa og i flere lande omkring Middelhavet er ynglebestanden af sølvhejrer vokset markant de seneste årtier. Og Danmark får i stigende grad besøg af de hvide hejrer, der er næsten ligeså store som vores hjemlige, grå fiskehejrer.

De seneste år er antallet af observerede sølvhejrer eksploderet i DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) aktuelle database for fugleobservationer fra hele landet. I år er der indtil begyndelsen af oktober tastet cirka 450 observationer af sølvhejrer ind i DOFbasen. Og de seneste dage og uger har hele seks sølvhejrer holdt til i området omkring Ballum Sluse og Rømø-dæmningen i Vadehavet. I Bøtø Nor Vildtreservat på Falster er der aktuelt noteret fem sølvhejrer, mens Bygholm Vejle ved Limfjorden har besøg af tre af de store hvide hejrer.

- Sølvhejren yngler i Holland, hvor der de sidste par år har været 100-150 ynglepar. Arten er ligeledes i fremgang som ynglefugl i Polen, Ungarn og Østrig, der er nogle af de hvide hejrers nærmeste yngleområder set fra en dansk synsvinkel, siger biolog Henning Heldbjerg fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

I Europa har sølvhejren størst fremgang i Holland, Østrig, Ungarn, Rumænien og Ukraine.
I Østrig blev bestanden i 2002 skønnet til at være på op imod 720 par, mens den i Ungarn var op imod 3.000 par. Rumænien husede skønsmæssigt op imod 1.100 par sølvhejrer i 2002, mens der i 2000 måske var 7.300 par i Ukraine.

I lande som Rumænien blev de hvide hejrer ligesom mange andre større fiskeædende fugle voldsomt efterstræbt helt frem til slutningen af 1980’erne. Men nu er efterstræbelsen stort set hørt op, og bestandene af de fiskende hejrer har kvitteret med fremgang i de fleste lande i vores del af verden. Kun i Tyrkiet er der noteret tilbagegang for sølvhejren de senere år.

I 2007 blev der observeret sølvhejrer på op imod et halvt hundrede lokaliteter i Danmark. Og i år er flere nye lokaliteter med observationer af den hvide hejre kommet til.

Tendensen for observationer af sølvhejrer i Danmark bevæger sig ikke alene i retning af et større antal fugle på et stigende antal lokaliteter jævnt fordelt over landet. Den går også i retning af, at flere og flere sølvhejrer bliver på vores breddegrader om vinteren.

I vinteren 2007/2008 blev der set adskillige sølvhejrer flere steder i Danmark. Og i Polen blev der i januar 2007 talt flere end 400 sølvhejrer. Denne vinterforekomst er med til at fortælle om en fugl, der måske er ved at blive helårsbeboer i naturen mod nord. Også i Holland holder et stigende antal sølvhejrer vinter. I det flade land med vadehav, marsk og laguner er der de senere år talt flere end 5.000 ikke-ynglende sølvhejrer, og nogle af dem bliver i de nordvesteuropæiske vådområder hele året.

Yderligere oplysninger:

Henning Heldbjerg, biolog, Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.