Sorte svaner med danske vaner

torsdag 11. september 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den australske sorte svane har bredt sig i Danmark, hvor den de senere år er observeret i alle landsdele. DOF opfordrer til, at der gøres en ekstra indsats for at forhindre den sorte svane i at etablere sig i Danmark. Sort svane er en indført invasiv art på linie med kæmpebjørneklo og iberisk skovsnegl
Jan Skriver
Den sorte svane er blevet en del af fuglefaunaen i Danmark. Den fremmedartede svane bliver i disse år set over hele landet, og antallet af observationer er vokset til op imod 150-200 om året.

Det kan man se i Dansk Ornitologisk Forenings database – DOFbasen – hvor foreningens aktive feltornitologer dagligt indrapporterer deres dugfriske fugleiagttagelser fra hele landet.

Databasen med de aktuelle fugleobservationer viser, at der siden 2003 hvert år er indtastet mellem 104 og 197 observationer af sorte svaner i Danmark. Dog var der i 2006 kun 43 observationer af sorte svaner i det danske landskab.

Men tendensen peger generelt i retning af flere og flere sorte svaner. Og i år er der indtil nu 111 observationer af den australske svane, der er meget let at se i landskabet.

I øjeblikket kan 6-7 sorte svaner ses i flok langs Himmerlands kyst ud mod Kattegat.

- Det siger vist sig selv, at de sorte svaner, vi ser her i landet, ikke er ankommet på naturlig vis, for arten hører oprindeligt hjemme i Australien. De fleste sorte svaner i Danmark er efterkommere af undslupne fugle, der har levet i zoologiske haver, dyreparker eller hos private prydfugle-holdere. En stor del af de senere års stigende antal sorte svaner er formodentlig kommet til Danmark via Holland, hvor der har etableret sig en vild bestand, der i 2000 blev opgjort til cirka 70 par, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Også Tyskland og England har den sorte svane som ynglefugl. Og i 2003 forsøgte den australske svaneart at yngle i Danmark. Det fandt sted på Bågø ved Fyn, men forsøget mislykkedes.

- Vi bør målrettet forsøge at undgå, at der kommer en ynglebestand af sorte svaner. Indførte arter fra fremmede verdensdele risikerer at forrykke den naturlige balance i de områder, hvor vores indfødte knopsvaner hører hjemme. Hvis den sorte svane begynder at yngle i et dansk vådområde, vil DOF opfordre Skov- og Naturstyrelsen til at forhindre fuglene i at få ynglesucces, siger Knud Flensted.

Den sorte svane er med i en gruppe af arter, der bliver betegnet som invasive. Det er arter, som mennesket har transporteret til nye dele af verden, hvor de har etableret sig frit i naturen, og hvor de er i stand til at sprede sig til nye levesteder. På den måde kan de blive alvorlige konkurrenter til andre arter af dyr og planter. I mange tilfælde kan invasive arter ændre den økologiske balance.

- I disse år oplever vi for eksempel den afrikanske nilgås sprede sig med voldsom hast i Nordeuropa. Det er meningen, at Skov- og Naturstyrelsen skal bekæmpe nilgåsen, hvor den slår sig ned, men det kniber gevaldigt at følge med, fordi der efterhånden er så mange nilgæs.

- I tilfældet den sorte svane vil der også blive behov for at gøre en indsats, hvis den igen forsøger at yngle. Den sorte svane formerer sig dog ikke nær så hurtigt som nilgåsen, og den er meget lettere at lokalisere. Derfor har vi hidtil vurderet, at det ikke er nødvendigt straks at skyde alle sorte svaner, men jeg er bange for, at vi snart skal til at revurdere den indstilling, siger Knud Flensted.

Transporten af fuglearter går begge veje på klodens halvkugler. Hvad der er dagligdag på den ene halvkugle, er eksotisk på den anden.

Vores egen nationalfugl, knopsvanen, er indført som prydfugl i New Zealand og Australien, hvor den er ligeså fremmed, som dens sorte slægtning er hos os.

”Down under” har knopsvanerne ry for at føre sig frem i en grad, så indfødte fugle bliver fordrevet. Problemet med invasive arter er universelt.

Kontakt: Knud Flensted, mob: 21 24 22 75