Havterner flygter fra højvande og rovdyr op på havnens tage

onsdag 20. august 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For første gang nogensinde er der i Danmark konstateret kolonier af havterner på flade tage. I Vadehavet er havterner blevet havneterner med hang til industribygninger. Fuglene lægger æg i anden sals højde i sikkerhed for oversvømmelser, mink, rotter og menneskelige forstyrrelser
Jan Skriver
Havternen er under pres som ynglefugl i Vadehavet. Uroligt sommervejr med springhøjvande, flere menneskelige forstyrrelser på grund af øget turisme, mink, ræve og rotter har gjort levevilkårene sværere for havternen, der har sine æg og unger på jorden ganske tæt på kysten.

Men i år har 95 par havterner på Esbjerg Havn fundet ud af at flyve væk fra alle farerne.

Ternerne har etableret to kolonier i 5-6 meters højde på taget af nogle af havnens industribygninger.

Havternernes unger er netop fløjet af sted efter en sommer i sikkerhed for de farer, der ellers hvert år gør livet vanskeligt for arten, der er en af de danske kysters karakterfugle.

- Havternerne har i flere år ynglet på jorden i dele af fiskerihavnen og containerhavnen i Esbjerg. Og de senere år har de haft rede på et molehoved, men der er så mange menneskelige forstyrrelser, at fuglene er flygtet. Også hunde, mink og rotter har været med til at ødelægge ternernes ynglesucces. I år kunne jeg ikke finde havternerne, da jeg skulle tælle ynglefugle, men i juni opdagede jeg, at ternerne var flyttet op i anden sals højde på bygninger, der hører til havnens garage- og containeranlæg. Det har vist overrasket alle, at ternerne er så dygtige til at tilpasse sig, siger ornitologen Henning Simonsen, der for Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) tæller ynglefugle på Esbjerg Havn.

Han er også med til de årlige tællinger af Vadehavets ynglefugle på Mandø. Og han har set, at havternerne i regionen yngler under et større og større pres.

- De seneste somre har vi i forbindelse med lavtrykspassager, der giver kulinger og storme i juni, oplevet så ekstreme højvander, at hundreder af havterne-reder er blevet oversvømmet, så fuglene har mistet æg og unger. Ternerne ynder at bygge rede på de roligste og mest uforstyrrede hjørner af de brede strande ved Vesterhavet. Men vi kan konstatere, at turister og hunde også her udgør en alvorlig trussel for bestanden, som oven i købet er truet af mink mange steder, siger Henning Simonsen.

- De to kolonier på tagene af industribygningerne på Esbjerg Havn – den ene koloni har været på 10 par, den anden på 85 par – ligger ideelt. Fuglene bliver ikke forstyrret, og de forstyrrer ingen. På sin vis har det overrasket mig, at ternerne har kunnet klare varmen på tagene, for i læ på varme sommerdage bliver der ekstremt høje temperaturer på dette nye ynglested. Men det gør der selvfølgelig også på ternernes naturlige ynglepladser, der er små holme eller øer i kystnaturen, siger den vestjyske ornitolog og fugletæller.