Marskens ynglefugle på voldsom nedtur

torsdag 26. juni 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Selv om Danmark ifølge EU har pligt til at beskytte naturen i marskområderne, er bestandene af vadefugle blevet halveret i løbet af bare ti år viser en undersøgelse i Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift. Viberne og kobbersnepperne forlader i dramatiske antal marsken i Det danske Vadehav
Jan Skriver
48 procent af strandskaderne er forsvundet fra 1996 til 2006. I samme periode har viben haft en tilbagegang på 38 procent, mens rødbenen er gået tilbage med 44 procent.

For den store kobbersneppe er udviklingen særligt dramatisk. Her er flere end 8 ud af 10 par siden 1996 forsvundet i marskområderne på fastlandet udenfor den vestlige del af Tøndermarsken.

Det fremgår af en aktuel artikel i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), hvor resultaterne af en lang række af ynglefugletællinger siden 1996 i hele Vadehavsområdet er ridset op.

35 trænede optællere med tilknytning til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har tre forår og forsomre i perioden meget nøje talt ynglefuglene på samtlige øer, fastlandsstrandenge og marskområder i Det danske Vadehav.

- Tællingerne giver en sjælden mulighed for at beregne det samlede antal ynglepar af vidt udbredte fugle som strandskade, vibe, stor kobbersneppe og rødben. Konklusionen er, at alle arterne er i aktuel tilbagegang i marskområderne i hele Vadehavet fra Ho Bugt i nord til den dansk-tyske grænse, mens de klarer sig meget bedre på øerne og på strandengene foran digerne, siger ornitologen Ole Thorup.

Han har sammen med Karsten Laursen, DMU, Kalø, skrevet artiklen i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, der ridser den dystre situation op for vadefuglene i Vadehavet.

- Den store kobbersneppe har klaret sig godt i perioden i den vestlige del af Tøndermarsken, men i resten af marskområderne har den mistet halvdelen af sine tidligere ynglelokaliteter, påpeger Ole Thorup.

- Og det sker vel at mærke i områder, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som blev vedtaget i begyndelsen af 1980’erne. Det går rigtig dårligt med at leve op til de internationale krav, der efterhånden har næsten 30 år bag sig. Reelt er der i Danmark stort set ingen beskyttelse af vadefuglenes ynglesteder i marsken.

Vi ved, at den store kobbersneppe kræver fugtige enge for at finde føde nok. Og vi ved, at der ikke må slås græs for tidligt på sæsonen, for så risikerer kobbersneppens unger at bukke under, siger ornitologen og vadefugletælleren.

- Alligevel bliver engene i marsken afvandet og er for tørre, mens græsset bliver slået alt for tidligt. Selv om Danmark i kraft af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet har lovet at beskytte og sikre fuglenes levesteder, så er der ingen krav til landbruget om drifts- og dyrkningsmetoder, der kan sikre tilstrækkeligt fugtige områder og i det hele taget give muligheder for ynglende vadefugle. I de områder, hvor vadefuglenes bestande i marsken er halveret fra 1996 og ti år frem, er der næsten ingen krav til forvaltningen af områderne, siger Ole Thorup.

I 2006 blev der i Vadehavet som helhed talt 2.318 par strandskader, 2.957 par viber, 263 par store kobbersneppe og 1.522 par rødben.

Yderligere oplysninger fås hos Knud N. Flensted mob. 21 24 22 75.