Skestorken sætter rekord i frugtbarhed

onsdag 4. juni 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sommeren 2008 byder på mindst 57 par skestorke i Danmark. Der er udsigt til flere end 120 unger fra de fire kolonier
Jan Skriver
Det danske kystlandskab huser i år 57 par skestorke, og en ny koloni er etableret i Limfjorden, så der nu er fire skestorke-kolonier i Danmark.

Den eksotiske skestork, der primært hører subtroperne og troperne til, har for alvor fået fodfæste i Nordvesteuropa med Danmark som sin forpost mod nord.

Den nye koloni af skestorke – seks par er der - er etableret på en ø i Limfjorden nær reservatet Vejlerne. Øen har aldrig tidligere i historien huset skestorke.

Den veletablerede og nu 13 år gamle koloni, der ligger i rørskoven i et vildtreservat i Limfjorden nær Aalborg består af mindst 26 par, der vil få 60-70 unger på vingerne.

Denne koloni har haft fremgang hvert år siden 1996, da det første par skestorke etablerede sig på stedet. I år er antallet af reder dog stagneret på lokaliteten.

I Ringkøbing Fjord er der nær Skjern Ås udløb talt 21 skestorkereder i kolonien, der yngler og har haft fremgang på stedet for syvende år i træk.
Her er der udsigt til omkring 60 flyvedygtige unger, der formentlig snart vil kunne ses i det naturgenoprettede område i Skjern Ådalen.

På den statsejede ø Langli, der er et vildtreservat, som forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen ved Oxbøl Statsskovdistrikt, er der observeret fire par skestorke.

Sidste år etablerede to par skestorke sig på Langli i Ho Bugt ved Esbjerg, men her lå rederne så tæt på kysten, at et højvande i slutningen af juni oversvømmede æggene.

I år har skestorkene tilsyneladende lært af sidste sæsons ulykke, så rederne ligger nu højere på øen med bedre udsigt til ynglesucces.

I det hele taget ventes det, at den danske del af Vadehavet kan blive en fast yngleplads for adskillige par skestorke.

I den tyske del af Vadehavet er der de seneste ti år grundlagt en bestand på over 100 par.
Blot en snes kilometer syd for den dansk-tyske grænse yngler 30 par skestorke på Hallig Oland.

Den hollandske del af Vadehavet er med sine omkring 1.500 par – enkelte år har bestanden talt op imod 1.800 par skestorke – artens absolut vigtigste leveområde i Europa.