Staten spiller hasard med Vadehavets fugle

torsdag 10. januar 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Miljøministeriet og Fødevareministeriet har tilladt, at muslingefiskere i disse uger skraber 700 tons blåmuslinger op fra Vadehavet. En skandale for naturbeskyttelsen siger Dansk Ornitologisk Forening
Jan Skriver
Vadehavet er et internationalt beskyttet naturområde, som hører til de allervigtigste levesteder for fugle, fisk og skaldyr i Nordeuropa.

Siden begyndelsen af 1990’erne er biomassen af blåmuslinger dog faldet dramatisk i den danske del af Vadehavet.

Og bestanden af edderfugle, der primært lever af muslinger, er på det nærmeste kollapset.

Alligevel har Miljøministeriet og Fødevareministeriet nu tilladt, at der i januar og februar 2008 skrabes 700 tons muslinger op fra dykændernes fourageringsområder.

- Der er lavet en meget mangelfuld konsekvensvurdering, hvor der slet ikke bliver taget hensyn til, at den samlede muslingebestand stadig er langt under ”gunstig bevaringsstatus”.

Det bliver alene vurderet, om muslingebestanden på langt sigt vil blive skadet af årets fangst, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

- I 1994 blev bestanden af blåmuslinger i den danske del af Vadehavet anslået til 117.000 tons, men så begyndte den at gå drastisk tilbage. Indtil år 2000 lå bestanden normalt over 40.000 tons. Siden 2003 har biomassen af blåmuslinger ligget under 10.000 tons.

- Det vil sige, at der er sket en reduktion i biomassen på mere end 80 procent. Det samme er sket for bestanden af edderfugle, der netop lever af blåmuslinger på de lave vanddybder, hvor skraberne nu har fået tilladelse til at operere, påpeger biologen.

- Undersøgelser har vist, at de sårbare fugle, først og fremmest edderfuglene, i det danske vadehav skal bruge 10.334 tons blåmuslinger om året, hvis de skal være i ”gunstig bevaringsstatus”, og den samlede muslingebestand skal være på over 40.000 tons. Selv om muslingebestanden i dag er langt under dette niveau, har staten givet tilladelse til genoptagelse af fiskeriet, hvilket er dybt beklageligt, siger Knud Flensted.

- I øjeblikket er bestanden af edderfugle i krise, og Danmark har pligt til at sørge for, at arten igen får en ”gunstig bevaringsstatus”. Derfor er det yderst kritisabelt, at Miljøministeriet dispenserer fra Vadehavsbekendtgørelsen og nu tillader, at fiskerne skraber af den muslingepulje, der burde være forbeholdt dykænderne. Også strandskaderne risikerer at blive påvirket negativt af muslingeskrabet, siger Knud Flensted.

Biologen mener, at forløbet omkring genoptagelsen af muslingeskrabet i Vadehavet er sket i strid med Århus-konventionen. Tilladelsen er nemlig givet uden en offentlig høring, hvor de grønne organisationer har kunnet fremføre deres argumenter.

Der er heller ikke mulighed for at klage over den ministerielle tilladelse, der er givet, selv om Miljøcenter Ribe under By- og Landskabsstyrelsen har udtrykt stor betænkelighed ved at genoptage fiskeriet efter blåmuslinger i Vadehavet. By- og Landskabsstyrelsen har overtaget det tilsyn med naturen i Vadehavet, der tidligere lå i hænderne på amterne.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted,
biolog i DOF.
Tlf. direkte: 33 28 38 33 eller mobil: 21 24 22 75.