Tøndermarskens fremtid skal afgøres nu!

fredag 12. oktober 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening finder det dybt kritisabelt, at Miljøministeriet, Fødevareministeriet og Tønder Kommune endnu ikke har fundet en varig aftale for Tøndermarskens fremtid.
Tøndermarsken har siden inddigningen været Danmarks største samlede areal af våde enge. De våde enge giver enestående gode muligheder for fuglelivet og derfor er hele området udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde. Det betyder, at Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte fuglene her.

I 2002 og 2003 indgik landmændene i Tøndermarsken nogle aftaler om miljøvenlig jordbrug (MVJ-aftaler). I september 2007 udløb de første MVJ-aftaler og d. 1. januar 2008 udløber de næste. Fødevareministeren, miljøministeren og Tønder Kommune skal sammen finde en ny løsning, men endnu er der intet sket og der er ingen tegn på, at en løsning er i sigte.

DOF mener, at staten bør opkøbe Tøndermarsken og afgøre marskens fremtid en gang for alle. Alternativt bør der vedtages en ny fredning ved lov med præcise regler for driften af marskengene eller der bør indgås nye MVJ-ordninger, som 20-årige aftaler.

Fakta og baggrund:
• Tøndermarskens lovbeskyttede del omfatter Ny og Gammel Frederiks Kog, Magisterkogen og Rudbøl kog i alt ca. 2570 ha.
• Området blev fredet ved lov i 1988 for at sikre mod, at marsk-engene bliver pløjet op og brugt til kornavl.
• Lodsejerne kontrollerer efter 1988 stadig vandstanden. Der gødes og sprøjtes (lidt), og der er for mange husdyr (får og kreaturer pr. ha.). Dertil kommer åbne stalde på engene.
• Europa-kommissionen skrev i 1992 til Danmark og udtrykte bekymring over forholdene i området.
• Den 21. juni 2002 sendte DOF en klage over den danske stats forvaltning af Tøndermarsken til Europa-kommissionen.
• Ved juletid 2002 indgår de første landmænd en femårig MVJ-ordning. MVJ-ordningen omfatter
o Mindre dræning
o Forbud mod anvendelse af pesticider
o Forbud mod at tilføre gødning
o Oplysningspligt til DMU.
• 17. juli 2003 afsender Europa-kommissionen en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark vedr. forholdene i Tøndermarsken. Næste skridt kan blive en sag ved EF-Domstolen. Tidligere domme har givet naturen medhold i selv mindre betydningsfulde sager.
• Den 1. september 2007 udløber de første aftaler, der dækker et mindre område (11 %) af MVJ-arealerne. Den 31. december 2007 vil flere af de øvrige aftaler også udløbe. Den oprindelige plan var, at aftalerne skulle genforhandles eller der skulle laves en permanent ordning.
• FVM påpeger, at de med de gældende regler i dag ikke har hjemmel til at indgå nye støtteordninger.
• Da Tøndermarsken er Natura 2000-område har Tønder Kommune i dag ansvar for at sikre, at naturen ikke forringes her.

Kontaktpersoner:
• Formand for Dansk Ornitologisk Forening, Christian Hjorth, tlf. 97 44 85 20.