Sortehavets måge er blevet dansk

onsdag 18. april 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I løbet af få år er bestanden af sorthovedet måge i Danmark flerdoblet. I 2006 steg antallet af par fra 7 til 19. Nu er det ganske vist, at en sydøstligt orienteret mågeart fra subtroperne i disse år rykker mod nordvest
Jan Skriver
Danmarks kystnatur har for alvor taget gæstfrit imod en ny mågeart, der tidligere udelukkende var knyttet til Middelhavet, Sortehavet og de sommervarme sydrussiske områder.

Den sorthovedede måge er i løbet af få år blevet en fast ynglefugl i Danmark. I 2006 blev der fundet 19 par af sorthovedet måge. De fleste yngler på Fyn, og på Sjælland er der seks par.
De første år blev sorthovedet måge stort set udelukkende observeret i selskab med hættemåger. Som noget nyt bliver arten nu i stigende grad fundet ynglende sammen med stormmåger.

- Første danske ynglefund af sorthovedet måge stammer fra 1970. I årene efter optrådte den ustabilt og drypvist, men siden 1997 har den fået fodfæste i Danmark. Det er ikke utænkeligt, at vi kan få en bestand på flere hundrede par i løbet af de næste årtier, spår Lars Hansen, der for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder særligt øje med den sorthovedede måge i projektet DATSY (Danmarks Truede og Sjældne Ynglefugle).

Han har fulgt indvandringen af sorthovedet måge til Danmark, hvis sydvestlige og sydøstlige egne er de første til at tage imod.

- Indvandringen sker primært fra sydøst over Østersøen og sydfra via Den engelske Kanal. Den sorthovedede måge er regelmæssig i Øresundsområdet. Holmesø syd for København og Sydfyn huser nu arten som fast ynglefugl. Måske er det måger fra Sortehavets bestand, der er rykket nordpå og har koloniseret nye områder. Ved Sortehavet findes en koloni på næsten 30.000 par sorthovedede måger. På mange måder minder den sorthovedede måges fremrykning om tyrkerduens i 1940’erne og 50’erne. Den kom også fra sydøst og blev i løbet af få årtier en almindelig ynglefugl i Nordvesteuropa, siger Lars Hansen.

Indvandringen via Den engelske Kanal og Vadehavsregionen giver i disse år Den jyske Vestkyst et stigende antal observationer af sorthovedet måge. I 2006 ynglede arten i Ho Bugt i den nordlige del af Vadehavet og ved Sneum Engsø syd for Esbjerg.

12 af de 19 par, som i 2006 havde rede i den danske kystnatur, fik succes med yngelen. Der blev fostret 23-24 unger af sorthovedet måge, og de ventes at give grundlag for en yderligere stigning i bestanden.

En dansk født unge af sorthovedet måge, der i 2004 blev ringmærket, er i år blevet genfundet i Nordfrankrig, så det tyder på, at de sorthovedede måger fra Danmark måske holder vinter i det franske.

- Arten har fået godt fat som ynglefugl i England, Belgien, Holland og Tyskland. I Holland yngler omkring 1.000 par sorthovedede måger, mens der ved Elben nær Hamburg er registreret 200 par. Og i løbet af bare 10 år har England fået en bestand på cirka 200 par. Udviklingen i landene syd og sydvest for os giver grund til at tro på en jævnt stigende dansk bestand af den sorthovedede måge, siger Lars Hansen, der fortæller, at arten adfærdsmæssigt minder meget om en stormmåge.

- En sorthovedet måge er en stormmåge klædt ud som en hættemåge, siger han.
Verdens bestand af sorthovedet måge menes at tælle op imod 350.000 par.

For et halvt hundrede år siden var arten truet. Da var der formentlig kun 20.000-30.000 par i verden, men så begyndte mågen at kolonisere helt nye lande og egne.

Strategien med at udvide sit udbredelsesområde er formentlig forklaringen på, at den sorthovedede måge har tidoblet sin verdensbestand i løbet af bare 50-60 år.

Lars Hansen, der bor i Nyborg, vil gerne høre fra folk, der ser sorthovedede måger.

Han kan kontaktes på:
Tlf. 65 31 32 74
Mobil: 20 44 92 48
Email: lah@hansen.mail.dk