Danmark er hjejlens foretrukne land i EU

onsdag 11. april 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En landsdækkende optælling af hjejler i en periode med fuldmåne har dokumenteret, at Danmark i særklasse huser vadefuglens vigtigste rastepladser i Europa. Antallet af hjejler i Danmark er mere end fordoblet siden arten blev jagtfredet i 1983
Jan Skriver
Fuglene blev talt overalt i Danmark på flere hundrede lokaliteter i dagene omkring 10. oktober, da der var fuldmåne.

Erfaringerne viser, at hjejlerne om dagen samles i meget koncentrerede flokke i perioder, når månen er fuld. Og så kan de tælles langt lettere end ved nymåne, da fuglene færdes mere spredt i landskabet.

Nu foreligger tallene fra den landsdækkende hjejletælling i oktober 2003 i bearbejdet og perspektiverende form.

Ornitologen Lars Maltha Rasmussen har skrevet resultatet af tællingen sammen i en artikel i det seneste nummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT).

Konklusionen er klar: Danmark har fået en stigende betydning som hjejlens vigtigste land i Europa på vadefuglens træk om efteråret.

I hele Nordvesteuropa skønnes der i perioder om efteråret at raste flere end 900.000 hjejler, der har ynglet i Norge, Sverige, Finland og det nordlige Rusland.

Af dem blev cirka 318.000 registreret i Danmark under 2003-tællingen. Det er 100.000 flere fugle end en tilsvarende tælling viste i 1993.
Holland lagde ved 2003-tællingen vadeflader, marsk, enge og marker til omkring 190.000 hjejler, hvilket er en drastisk tilbagegang i vadehavslandet siden 1970'erne, da 400.000 hjejler blev optalt i det hollandske.

- Det tyder på, at der er sket en geografisk forskydning mod nord, så flere hjejler om efteråret raster og fælder deres fjer i Danmark, inden de via Holland trækker til vinterkvartererne i Frankrig, Spanien og Portugal, siger Lars Maltha Rasmussen.

- Den samlede bestand af hjejler er samtidig også blevet større. Jagtfredninger har sammen med oprettelsen af flere reservater i stigende grad gjort Danmark til et europæisk nøgleområde for efterårsrastende og fældende hjejler de senere årtier, siger Lars Maltha Rasmussen.

- Vi må antage, at der i disse år også er flere rastende hjejler i Sverige, De baltiske Lande og Polen, men herfra foreligger ingen dokumentation, som kan belyse en eventuel fremgang i stil med den danske, siger ornitologen.

Hjejlerne i Danmark blev talt på næsten alle kendte lokaliteter, hvor erfaringerne fortæller, at der regelmæssigt raster flere end 1.000 hjejler.

De fleste af hjejlens rastepladser ligger langs Limfjorden, Vestkysten og Vadehavet. Også mange lokaliteter i indlandet var med i tællingen.
Efterårstrækket af hjejler i Danmark begynder allerede i august, når gamle fugle ankommer for at fælde. Antallet af hjejler bygger derpå op i løbet af september for at kulminere i løbet af oktober.

I Vadehavet finder kulminationen dog først finder sted i november. I takt med nattefrosten siver hjejlerne gradvist ud af landet og flyver mod syd. I den milde vinter 2006/2007 overvintrede nogle få hundrede hjejler i Vadehavet.

Optællingen i 2003 omfattede hele Nordvesteuropa, og blev koordineret af Lars Maltha Rasmussen i regi af Wader Study Group.

Det var første gang, at et så stort område blev optalt på samme tid, hvilket har givet mange nye oplysninger om hjejlernes træk.

Optællingen vil blive gentaget i 2008, og vil også omfatte de hjejler, der yngler på Island og trækker via De britiske Øer til Sydvesteuropa.

Yderligere oplysninger fås hos:

Lars Maltha Rasmussen,
Vester Vedstedvej 123,
6760 Ribe.
Tlf. 75 44 66 04. Mobil: 22 33 53 05.
email: larsmaltha@mail.dk