Skestorken er ankommet med tøvejret

tirsdag 27. februar 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Tre af Danmarks tidligste skestorke blev tirsdag 27. februar ved middagstid set nær artens yngleplads nær Skjern Ådalen. Den eksotiske hvide ibis med skenæbbet er blevet en dansk forårsbebuder
Jan Skriver
Næppe har snestormen lagt sig og tøvejret har taget over, før skestorken er ankommet til i hvert fald et af sine danske levesteder, der er artens nordligste i hele verden.

Tirsdag 27. februar kl. 12.30 blev årets tidligste skestork rapporteret til Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tre fugle blev set nær Skjern Å's udløb i Ringkøbing Fjord, hvor skestorken har den ene af sine foreløbig to ynglepladser i Danmark.
Det er blot anden gang nogensinde, at en skestork bliver set i februar her i landet.

I 2004 blev der set skestork 29. februar, da der var skuddag. Og i 2005 var der sensationelt et januarfund af en skestork, der ellers går for at være en subtropisk og tropisk art.

Men det har vist sig, at skestorken generelt ankommer tidligere og tidligere til sine danske fjordområder, hvor den søger føde og yngler på rovdyrfri og beskyttede småøer.

I 1996 etablerede skestorken sig på ny som dansk ynglefugl efter knap 30 års fravær, da et par slog sig ned ved Limfjorden.

Dengang hed det sig, at skestorken først hen imod midten af april kunne opleves på vores breddegrader efter sin rejse fra de tropiske vinterkvarterer i Vestafrika.

Siden genindvandringen er bestanden af danske skestorke mangedoblet, og de seneste år har skestorken ladet hånt om tidligere tiders god latin i fuglelitteraturen og er blevet en klassisk forårsbebuder, som tilsyneladende ankommer med den allerførste mildning mod vinterens slutning. I stil med klyder og store kobbersnepper for eksempel.

I 2006 havde skestorken to ynglepladser i Danmark. En koloni i et reservat ved Limfjorden husede 19-20 par, mens Skjern Ådalen og Ringkøbing Fjord havde 14 par skestorke. Den hvide ibis etablerede sig ved Skjern Å i 2002.
I Holland, der med rundt regnet 1.500 par huser Nordvesteuropas kerne-bestand af skestorke, bliver de første ynglefugle som regel allerede observeret midt i januar.

Hollænderne har erfaring for, at skestorkene ankommer i tre etaper fra deres vinterkvarterer i Sydspanien, Marokko, Senegal og Mauretanien i Vestafrika.

Der er både en januar-, en februar- og en martsbølge af skestorke på den snes ynglelokaliteter, som det hollandske vadehavsland byder fuglene.

Tyskland har ligesom Danmark en voksende bestand af skestorke. I det tyske vadehavsområde yngler omkring 150 par.

De hollandske skestorke-eksperter betegner det som et positivt tegn, at skestorken ankommer til sin nordlige bastioner i Danmark meget tidligt. Det antyder, at fuglene er veletablerede i deres kolonier.

Yderligere oplysninger fås hos Dansk Ornitologisk Forening, tlf. 33 28 38 00 eller Jan Skriver, tlf. 98 35 21 39.