Fremgang for den røde glente i Danmark

fredag 15. september 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter en årrække med dårlige yngleresultater går glente-bestanden på ny frem i det danske landskab. Ynglebestanden i år er foreløbig opgjort til ca. 40 par. Større velvilje over for de store rovfugle menes at være en af årsagerne til at glenten klarer sig bedre, men rovfuglen har brug for håndsrækninger, hvis den skal blive mere almindelig.
Jan Skriver
DOF har registreret 35 sikre ynglepar, 4 sandsynlige og 12 mulige. Med andre ord: Danmark huser en bestand på i hvert fald ca. 40 par røde glenter. Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Det er ornitologen Per Bomholt, Kolding, der står for foreningens indsamling af yngleoplysninger om rød glente. Det gør han i foreningens Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle, hvor et halvt hundrede fåtallige fuglearter overvåges særligt nøje af foreningens frivillige ornitologer.

Efter helt at have været udryddet som dansk ynglefugl, genindvandrede den røde glente i midten af 1970’erne. Bestanden steg frem mod slutningen af 1990'erne til 35 par, men faldt så dramatisk i løbet af få år til kun en snes par. Et af de tilbagevendende problemer for den røde glenter er forgiftninger. Det gælder både i Danmark og i vinterkvartererne. Glenter er flere gange fundet forgiftet af pesticider som parathion og forskellige former for rottegift. Da glenter i vid udstrækning æder ådsler er der stor risiko for at giftstoffer ender i glenterne.

- Når glenten atter går frem i Danmark, så er en af hovedårsagerne formentlig, at befolkningen bliver mere og mere positivt indstillet over for de store rovfugle i naturen. Det siger biolog Knud Flensted fra DOF, og han tilføjer at foreningens oplysningsarbejde om rovfugle, og Miljøministeriets handlingsplan for den røde glente i Danmark er med til at hjælpe bestanden på fode igen.

Den røde glente er globalt set en fåtallig fugl. I hele verden og udelukkende i Europa lever der blot et sted mellem 18.000 og 24.000 par røde glenter. Tyskland, Frankrig og Spanien huser næsten 80 procent af de røde rovfugle.

EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv pålægger Danmark at gøre en særlig indsats for blandt andet den røde glente, der er en truet art. Det er baggrunden for den handlingsplan, som Skov- og Naturstyrelsen i et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, amterne og Zoologisk Museum har lavet.

Handlingsplanen skal gøre det lettere at være rød glente i Danmark.

- Det er vigtigt for den røde glente, at den har ro omkring sin rede. Derfor burde det være forbudt at sanke brænde i skovene efter 15. marts, da fugle og dyr i særdeleshed om foråret har brug for fred til familielivet, siger rovfugleeksperten.

- Vi har lavet en aftale med statsskovene om, at der bliver taget hensyn til sjældne og sårbare ynglefugle som den røde glente, når der sælges sankekort.

- Men vi mangler et sæt landsdækkende og generelle regler for træfældningen i forårsskovene. Som det er i dag, bliver op imod hvert femte par røde glenter, som er ved at etablere sig, forstyrret væk fra skoven, når folk går i gang med motorsaven og måske skover en hel weekend, fortæller Per Bomholt.

- Hver gang olieprisen stiger, bliver traileren sat på krogen og så kører sanke-folket i skoven for at skaffe billigt brænde. Og det uanset årstiden. Det går ud over mange dyr og fugle, som bliver forstyrret ud over alle grænser i forårsperioden. Vi trænger til en generel etik på området, så man giver en art som den røde glente fred til familielivet fra marts og til juni, siger Per Bomholt.

Østjylland er med egnen omkring Vejle og Kolding glentens foretrukne landskab i Danmark. I Vejle Amt yngler 13 par. Alene i Vejle Ådal er der 5 par.

Nordjylland huser en håndfuld par, og her er de nordligste par vest for Frederikshavn karakteristiske ved at være frugtbare og fostre kuld på tre flyvedygtige unger.

Bestanden af røde glenter på Sjælland er vokset fra nogle få par i 1999 til 10 par i år. Og Fyn er med tre par ved at komme med som glentelandskab.

- I Jylland spreder den røde glente sig med Den jyske Højderyg som ledelinie. Arten foretrækker et kuperet og varieret landskab med uforstyrrede småskove. På Fyn er der stort potentiale for den røde glente, ligesom der er på Sjælland, der sandsynligvis har en fordel af at ligge tæt på den talstærke bestand i Skåne, hvor der yngler cirka 1.000 par, siger Per Bomholt, der mener, at Danmark i løbet af få årtier vil kunne huse en bestand på op imod 500 par røde glenter. Hvis der vel at mærke bliver taget hensyn til rovfuglen i skovene.


NB: Ved en fejl blev en tidlig udgave af denne artikel lagt på hjemmesiden torsdag den 14. september. Den blev slettet, og er nu erstattet af den endelige udgave.