Ræveregulering sikrede koloni af skestorke

tirsdag 4. april 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det var ingen aprilsnar, men ramme alvor, da knap 40 jægere og en snes hunde lørdag 1. april dannede kæde og drev to ræve ud af den rørskov, der huser verdens nordligste skestorke. Rævene strandede på øen i vildtreservatet, da isen mod slutningen af marts brød op. Af hensyn til de sjældne ynglefugle måtte rovdyrene lade livet.
Jan Skriver
En mindre hær af jægere og hunde gik lørdag 1. april med dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen i land på en ø i Nibe-Gjøl Bredning Vildtreservat i Limfjorden vest for Aalborg.
For der var ræve på øen, som huser en række truede og sjældne kystfugle med skestorken som den mest sjældne og sårbare art.

De seneste ti år har øen i vildtreservatet huset verdens nordligste koloni af skestorke.
I 2005 ynglede 14 par af de hvide ibiser på stedet, der også er ynglelokalitet for tusinder af sølvmåger og sildemåger plus voksende bestande af grågæs og ederfugle.
De sjældne ynglefugle og de talstærke forekomster af kystfugle er uforenelige med ræve, der er i stand til at udrydde hele kolonier på småøer.

Derfor bliver rovdyrene reguleret hvert forår, hvis de altså er strandet i ø-reservatet efter en vinter, hvor fjorden har været islagt, så rævene har haft mulighed for at gå i land.
Det er sket 4 gange i løbet af de seneste 11 forår, at der har været ræve på skestorkenes beskyttede yngleø, når isen på fjorden har været forsvundet.

I år var to ræve blevet på øen, og de havde allerede sat deres præg på ynglefuglene, da jægerne med deres hunde drev rørskoven igennem.
Under drevet gennem tagrørene, hvor de første af 20-25 par grågæs havde bygget rede og lagt æg, blev der fundet en grågås, der netop var nedlagt og ædt af ræv.

Senere vidnede et svanekadaver om, at der var rovdyr i kystfuglereservatet.
Reguleringen resulterede i to unge tæver, der blev nedlagt, mens 13 skestorke i nabolaget ventede på at kunne komme tilbage til deres yngleplads.

Den seneste uges tid er der set skestorke adskillige steder i Danmark, blandt andet flere steder på Amager og nær København.

Den eksotiske skestork, der er en ibis og ikke i familie med den hvide stork, har i Danmark i øjeblikket blot to ynglelokaliteter. Den ene findes på øen i vildtreservatet i Limfjorden, hvor rævereguleringen fandt sted. Den anden ligger i Ringkøbing Fjord.

I 2005 var der 21 par skestorke i Danmark. Det skønnes, at den danske kystnatur vil kunne få en bestand på måske 50-100 par skestorke de kommende årtier, hvis arten kan finde fredelige og rovdyrsikre yngleøer.

I Tyskland yngler godt 130 par skestorke, mens Holland huser hovedbestanden af Europas kun få tusinde par skestorke.

Det flade vadehavsland har årligt mellem 1.500 og 1.800 par skestorke fordelt på en snes lokaliteter.