Dusinet fuldt for havørnen i Danmark

onsdag 31. marts 2004
Efter en vinter med de største danske forekomster af havørne i nyere tid har 12 par havørne etableret sig som ynglefugle. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) tror på en ørnebestand som i 1850'erne, da cirka 50 par havørne ynglede hos os
Jan Skriver
Nordeuropas største rovfugl, havørnen, fortsætter sin fremgang som dansk ynglefugl.

Tre nye par har etableret sig siden 2003, så den danske ynglebestand dette forår tæller 12 par havørne. Et sønderjysk par er rykket syd for grænsen.

- Denne vinter har overgået de fleste fantasier om ørne i Danmark. Flere steder på Sjælland og Sydhavsøerne er der set ansamlinger på flere end 10 havørne omkring de store søer og lavvandede fjorde, hvor rovfuglene finder deres føde af svømmefugle og fisk. På den baggrund er det ikke overraskende, at flere og flere ørnepar etablerer sig i Danmark, siger Michael Grell, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Fyns Amt har fået et nyt havørnepar, så der nu yngler to par havørne i amtet.

Lolland har fordoblet sin ørnebestand, så fire par yngler. Et ørnepar har etableret territorium i et statsejet område. Det er første gang, at statsejet natur huser et redetræ.

Sydsjælland og Vestsjælland har hver to par havørne. Og så er der to par i Sønderjylland, der i 1996 lagde sø og scene til genindvandringen af havørnen som dansk ynglefugl. Regionen rummede tre ynglende par i 2003, men det nyeste ørnepar valgte i år at bosætte sig 19 km syd for grænsen. I flere end 80 år var Danmark uden ynglende ørne, men på under et tiår har en bestand nu fået solidt fodfæste.

- Danmark er et ideelt land for havørnen, så vi tror på, at der venter befolkningen endnu større oplevelser med ørnene de kommende år, siger Michael Grell.

- Det er ikke urealistisk, at vi kan få et halvt hundrede par ynglende havørne, som vi havde omkring 1850, da rovfuglenes store nedtur på grund af efterstræbelse satte ind. Noget tyder på, at de store og i reglen meget sky rovfugle, er blevet mere tolerante over for mennesker. Nær redestederne er de dog sarte. Vi skal sørge for en beskyttelseszone med en radius af cirka 300 meter omkring redetræerne. Havørnene tåler ikke forstyrrelser, når de etablerer sig og har æg i reden, siger Michael Grell.