Tænk på fugle og natur når du stemmer søndag

fredag 7. juni 2024
I en tid med klimakrise og en presset natur med flere faldende fuglebestande er der som aldrig tidligere brug for visionære politiske beslutninger på tværs af landegrænser. DOF BirdLife opfordrer sine medlemmer til at tænke de globale kriser på naturfronten ind i valget til Europa-Parlamentet.
af Jan Skriver

 Kirkeuglen er en truet art i dele af Europa foto Jan SkriverKirkeuglen er en truet art flere steder i Europa. Foto: Jan Skriver. 

Rødstjerten har sunget de senere uger, og nu har parret travlt med at opfostre et kuld unger. Fuglenes rejserute fra vinteren i Afrika og nordpå gennem Europas forår til Danmark er blevet mere sikker, end den var for årtier siden, for EU har forbudt brugen af limpinde til fangst af trækfugle.

Selv om der fortsat på fuglenes ruter er sorte pletter, hvor illegale fuglefangster i net og på limpinde finder sted eksempelvis på Cypern, Malta og i lande omkring Middelhavet, har EU banet trækvejen for større overlevelse blandt mange af Europas fuglebestande.

- Det er EU, der har gennemført langt mest lovgivning til beskyttelse af Danmarks og alle andre medlemslandes natur og fugleliv. Det gælder specielt trækfuglene, som banede vejen for EU-beskyttelse af natur og miljø allerede i 1979, og som har givet en langt bedre beskyttelse, end noget land selv ville have gennemført. Der er ingen tvivl om, at EU har været medvirkende til, at mange fuglearter går frem i Danmark og resten af Europa. Videnskabelige analyser viser, at især sjældne og truede arter har nydt godt af EU-beskyttelsen, siger Hans Meltofte, der er formand for naturpolitisk udvalg i Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark (DOF BirdLife).

Fællesskabet og fuglene 

Foreningen ønsker ikke at pege på noget bestemt parti, som det mest fugle- og naturvenlige, påpeger Hans Meltofte.

- Man skal ikke have fulgt ret meget med i medierne for at kunne se, hvem der arbejder for bedre natur og klimabeskyttelse, og hvem der holder igen. Så det er helt op til den enkelte vælger, hvor meget man prioriterer fugle, natur og klima, når krydset skal sættes søndag, siger han.

 Rodstjerten har faet storre tryghed pa traekket foto Jan SkriverRødstjerten har fa?et større tryghed pa? trækket. Foto: Jan Skriver.

DOF BirdLife minder om, at mere end 80 procent af Danmarks grønne lovgivning har rod i EU. Det europæiske fællesskab har i det hele taget gjort det lettere at være fugl.

- Jagt har påvirket den danske fuglefauna negativt i mere end 100 år. Derfor var EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv et stort fremskridt i form af forbud mod jagt på flere arter, forbud mod jagt under forårstrækket og i yngletiden, forbud mod salg af skudte trækfugle og oprettelse af flere end 100 EU-fuglebeskyttelsesområder, hvor vi sidenhen har fået etableret jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder på store arealer, siger Hans Meltofte, der er optimist på vegne af dele af Europas natur. 

Fuglestemmer, der arbejder

- Medlemslandenes beslutning om at beskytte 30 procent af Europas land- og vandarealer som natur, hvoraf en tredjedel skal være strengt beskyttet, står indtil nu uantastet. Derfor er jeg optimist, hvad fremtiden angår for det, man kan kalde den eksklusive natur. Derimod ser det sort ud for de to tredjedele af Danmarks areal, der er optaget af industrilandbrugets produktion. Her bør der være plads til et vist naturindhold i form af alle de fugle, som engang var almindelige, men som nu har stærkt reducerede tætheder eller er direkte truede som for eksempel kirkeuglen, lyder det fra Hans Meltofte.

Prognoserne før de næste dages EU-valg tyder på, at flertallet i EU-Parlamentet vil bevæge sig i en mindre naturvenlig retning end tidligere. Derfor er der grund til at lade sit kryds repræsentere en fuglestemme, påpeger DOF BirdLife.

- Det er helt afgørende, at alle fugle- og naturvenner stemmer på dem, som vil gøre deres bedste for Danmarks og Europas fugle og natur. Jeg er bange for, at de politiske vinde i Europa blæser den forkerte vej, så vi fremover risikerer at få dårligere beskyttelse af fuglene og den øvrige natur. Det gælder især i landbrugslandet, hvor EU’s indsats har været svagest, og hvor det er op ad bakke både i Danmark og resten af Europa, siger Hans Meltofte.

Ved det seneste valg til Europa-Parlamentet var stemmeprocenten i Danmark 66,8. Til sammenligning stemte 84,1 procent af danskerne til Folketingsvalget i 2022.

Yderligere oplysninger:

Hans Meltofte, formand for naturpolitisk udvalg i DOF BirdLife
Tlf. 29 88 92 78
E-mail: hans.meltofte@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00