Hirsholmene er alles ejendom

torsdag 29. april 2004
Nordjyllands Statsskovdistrikt varetager for Skov- og Naturstyrelsen administrationen af Hirsholmene. Distriktet ønsker, at lokalbefolkningen får en større følelse af medejerskab af reservatet. Derfor kan badning blive tilladt tæt på en af reservatets fugleøer
Jan Skriver
- Vi arbejder på at bibringe lokalbefolkningen en større følelse af medejerskab til reservatet Hirsholmene.

Sådan siger statsskovrider Frede Jensen om baggrunden for, at han på vegne af Skov- og Naturstyrelsen overvejer at åbne for et forsøg, der fra 15. juli til oktober tillader sejlende at ankre op fem meter fra kysten af Kølpen.

Kølpen er en stenet fugleø i øgruppen Hirsholmene, hvor kun hovedøen Hirsholm med sin havn er beboet.

- En ældre mand har henvendt sig til os for at få lov til at ankre op og bade ved Kølpen, som han kender fra barnsben. På den baggrund har vi henvendt os til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) for at få belyst, hvad en bademulighed vil betyde for Kølpens fugleliv. De fugle, der i dag yngler på denne ø, er ikke en del af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet. Formålet med reservatet er at beskytte alle ynglende og rastende fugle i reservatet. Derfor ser vi ikke umiddelbart noget til hinder for, at bademuligheden som en forsøgsordning kan blive ført ud i livet denne sommer, siger Frede Jensen.

- Jeg finder det vigtigt, at vi ikke bare fungerer som automatiske telefonsvarere, men tager lokalbefolkningen alvorligt, hvis den henvender sig med ønsker som det aktuelle. Vi er ikke beton-administratorer, men lydhøre pragmatikere. I øvrigt har Østkystforeningen, en lokal sammenslutning, samt flere andre tidligere ytret ønsker om bademuligheder på Hirsholmene, men er blevet afvist. Det handler om at finde den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse, siger statsskovrideren.

Skov- og Naturstyrelsen har været ansvarlig for reservatbestemmelserne på og omkring Hirsholmene siden begyndelsen af 1990'erne. Styrelsen overtog administrationen af øgruppen 1. januar 2003, efter at Miljøministeriet havde fået overført øerne fra Forsvarsministeriet.

Statsskovrider Frede Jensen oplyser, at beslutningen om bademulighederne ved Kølpen vil blive truffet i løbet af maj. Hvis bademuligheden bliver en realitet, sker det kun som et forsøg, siger han.

- Vi vil under en eventuel forsøgsordning lave en så tæt overvågning som muligt for at se, hvad besøgende, der ankrer op for at bade ved Kølpen, betyder konkret for fuglelivet, siger statsskovrideren i Nordjyllands Statsskovdistrikt.

Læs også:
Nyt badested vil give fugleflugt på Hirsholmene