Havørne i luftkampe om de bedste jagtmarker

onsdag 1. maj 2024
I takt med en voksende bestand af havørne i Danmark vil flere mennesker kunne opleve drabelige dueller mellem naturens største vingefang. Kløer er trumf i kampene, der kan koste taberen livet.
af Jan Skriver

 Havorne territoriekamp 1 Havørnen er i fremgang i alle lande i Nordeuropa. Foto: Jan Skriver. 

Først mødtes de to ynglepar i god højde, hvor de cirklede om hinanden for lige at vurdere styrkeforholdet og finde eventuelle tegn på svaghed. Ørnene skreg, så det kunne høres kilometer vidt omkring.

Så blev det alvor. To af fuglene viste kløer og greb fat i fangerne på hinanden, så de store bredvingede fugle hvirvlede mod jorden. Først i sidste øjeblik slap de grebet om hinandens kløer og undgik den sikre død.

Sceneriet udspillede sig i Lille Vildmose, hvor der yngler to par havørne med 7-8 kilometers afstand i luftlinje mellem rederne. Og hvor parrenes jagtmarker kan overlappe, hvis tilfældet er ude.

Unavngivet

Kampen om de bedste jagtmarker i Lille Vildmose. Fotoserie: Jan Skriver. 

- Der er næppe tvivl om, at vi med en bestand af havørne på 150-200 ynglepar i Danmark vil kunne opleve et stigende antal konflikter yngleparrene imellem, fordi de oftere flyver ind i hinandens territorier. Og med næsten 2.000 unge havørne, der er kommet på vingerne siden 1995, vil vi ligeså naturligt komme til at se en vis udskiftning af ørne i yngleparrene med de kampe, det uvægerligt vil føre med sig, siger Kim Skelmose, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF BirdLife).

Naturligt med nabostridigheder

DOF’s Ørne-TV, der hvert forår siden 2013 har budt på direkte transmissioner fra reden ved Hyllekrog på Lolland, har afsløret drabelige optrin, hvor en ’fremmed’ ørn er ankommet for at overtage pladsen som mage.

- En ny svensk hunørn kom til sidste år og dannede par med hannen. Vi tror, at den 9 år gamle svenske ørn, der er ringmærket, hvorfor vi kender dens forhistorie, har dræbt den gamle hunørn, som vi fandt død nedenfor reden. Videokameraet har flere gange gennem årene sendt os optagelser, hvor vi kan se, at kampene ørnene imellem er ganske voldsomme. For eksempel har kameraet vist luftdueller, hvor ørnene hænger fast i hinandens kløer og drøner mod jorden, så det ser faretruende ud, og hvor det virker som om, at det let kan ende fatalt. Men sådan er det i naturen; hvad der for os virker voldsomt, er bestandens egen måde at klare tingene på, siger Kim Skelmose.

På vej mod 200 ynglepar

DOF's Projekt Ørn, som overvåger udviklingen, og hvert år udarbejder en status over ørnebestanden, spår, at en dansk bestand på omkring 200 ynglepar er realistisk i løbet af de næste år.

 Havorne territoriekamp 3Foto: Jan Skriver. 

Sydøstdanmark i almindelighed og Lolland, Falster, Sydfyn og Sydøstjylland i særdeleshed hører fortsat til havørnens danske kerneområder, men rovfuglene fordeler sig mere og mere i hele landet.

Generelt er havørnens indvandring mod nord op gennem Jylland gået mere trægt, end det var forudset, da arten vendte tilbage til Danmark.

De seneste tendenser tyder på, at koloniseringen af størstedelen af hovedlandet vil bevæge sig mod vest og nord.

- Fra marsken og Vadehavet vil havørne kunne etablere sig flere steder nordpå ved De vestjyske Fjorde. Også Thy og hele Limfjordslandet med Vejlerne som et kerneområde, vil kunne få flere ynglepar af havørn. Viborg-områdets mange søer vil sikkert også tiltrække ynglende ørne, ligesom Randers Fjord og Mariager Fjord synes oplagte som terræner for øget fremgang, siger Kim Skelmose.

Yderligere oplysninger:

Kim Skelmose, leder af DOF's Projekt Ørn
Tlf. 22 73 40 70

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00.