22 par skestorke i Danmark

tirsdag 1. juni 2004
Aldrig nogensinde tidligere har der ynglet så mange skestorke i Danmark som denne sommer, da der er udsigt til flere end 50 unger
Jan Skriver
22 par skestorke sætter i disse uger ny dansk rekord i frugtbarhed for arten. Fuglene er fordelt på to ynglepladser, en i Limfjorden og en i Ringkøbing Fjord.

Kolonien af skestorke nær Vejlerne i Limfjorden tæller 16 par. I Ringkøbing Fjord er der seks skestorkereder i kolonien, der er i gang med sin tredje ynglesæson.

Mindst 50 unger ser ud til at komme på vingerne fra de 22 reder. Men et vejrskifte til koldt, regnfuldt og blæsende juni-vejr, kan dog tolde kraftigt i rederne. Skestorkens helt små unger skal ligesom de hvide storkeunger helst have tørt vejr for at overleve.

Foråret 2004 har tilsyneladende givet skestorkene gode muligheder for at finde føde i de enge, brakvandslaguner, fjordområder og næringsrige lavvandede søer, hvor de holder til.

Skestorken lever af hundestejler, småmuslinger, krebsdyr, fisk og vandinsekter.

De præcise ynglelokaliteter for skestorkene bliver holdt hemmelige, for arten kan være sårbar over for forstyrrelser.

I Ringkøbing Fjord-området kan de ynglende skestorke ofte ses, når de søger føde på reservatet Tipperne eller Værnengene. Også i den naturgenoprettede Skjern Ådal er der gode muligheder for at opleve den eksotiske skestork.

Fuglene fra kolonien i Limfjorden bliver ofte set i småflokke på Bygholm Vejle mellem Thisted og Fjerritslev.

Erfaringerne fortæller, at Limfjordens skestorke mod slutningen af juni samles på Bygholm Vejle, der er Danmarks største sammenhængende kreaturgræssede engflade, for at blive i området til september. Denne sensommer er der udsigt til 60-75 skestorke i flok i Vejlerne.

Skestorkens nyere Danmarkshistorie begyndte i 1996, da arten efter næsten 30 års fravær på ny etablerede sig. Det skete på den fredede ø i Limfjorden, hvor der nu er en veletableret koloni.

Hvert år siden 1996 har skestorken haft fremgang i det danske fjordlandskab. I 2002 var der 12 par skestorke i Danmark og sidste år lå antallet på 16 par.

I Holland, der er skestorkens hovedland i Nordvesteuropa, yngler i år flere end 1.500 par fordelt på 23 kolonier. Tyskland huser omkring 40 par skestorke, alle i Vadehavet.

Yderligere oplysninger om skestorken kan fås hos:

Jan Skriver,
Bryggen 37,
9240 Nibe
Tlf.: 98352139
Mobil: 21606852